Qendra e Gjuhëve

Qendra e Gjuhëve është një institucion i themeluar nga Universiteti i Prishtinës "Hasan

Prishtina", Fakulteti i Filologjisë.

Aktiviteti thelbësor i Qendrës është ofrimi i kurseve të gjuhëve zyrtare të Kosovës dhe gjuhëve të huaja për studentë dhe palë të ndryshme të interesuara. Qendra

organizon kurse në gjuhën shqipe, angleze, gjermane, frënge, italiane, spanjolle, turke, arabe, perse, serbe, kroate dhe në çdo gjuhë tjetër sipas interesimit të përfituesve dhe kapaciteteve te Qendrës. Aktivitetet e Qendrës do të ndjekin Programin e Qendrës janë në përputhje me Kornizën e Përbashkët Evropiane te Referencave për Gjuhët.

 

Kurset mbahen në objektin e Fakultetit të Filologjisë. Qasja më e lehtë është nga hyrja e Fakultetit të Shkencave Matematikore (në të djathtë -kati përdhese) (ndërtesa e njëjtë me atë të Fakultetit të Filologjisë).

The Language Center is an institution founded by the University of Pristina "Hasan

Prishtina", Faculty of Philology.

The core activity of the Center is the provision of official language courses of Kosovo and foreign languages for students and other interested parties. The Language Center

organizes courses in Albanian, English, German, French, Italian, Spanish, Turkish, Arabic, Persian, Serbian, Croatian and in any other language according to the interest of the beneficiaries and the capacities of the Center. The Center’s activities will follow the Center’s Program in accordance with the Common European Framework of Reference for Languages.

 

The courses are held in the premises of the Faculty of Philology. The easiest access is from the entrance of the Faculty of Mathematical Sciences (on the right - ground floor) (the same building as the Faculty of Philology).

Në Qendrën e Gjuhëve ofrohen kurset e gjuhëve zyrtare dhe të huaja si në vijim:

  1. Gjuhë Shqipe
  2. Gjuhë Serbe
  3. Gjuhë Turke 
  4. Gjuhë Angleze
  5. Gjuhë Gjermane
  6. Gjuhë Frënge
  7. Gjuhë Italiane

 

Qendra e gjuhëve ofron përkthime profesionale nga/në gjuhë:

Shqipe,

Serbe,

Angleze,

Gjermane,

Turke,

Italiane, dhe

Frënge.

 

Kurset e gjuhëve zyrtare dhe të huaja në nivele të ndryshme

A1

A2

B1

B2

C1

C2

 

THIRRJE  PËR KURS TË GJUHËS ITALIANE

Falë bashkëpunimit me Ambasadën Italiane ofrohen pa pagesë kurse të gjuhës italiane në nivele të ndryshme. Mësimet zhvillohen një herë në javë dhe zgjasin 120 minuta, kërkohet pjesëmarrja e rregullt dhe disa detyra shtëpie. Procedura e regjistrimit është si më poshtë:

- “Studentët e vjetër” duke vazhduar mësimin: ju lutemi, paguani tarifën e regjistrimit që përfshin edhe certifikatën përfundimtare (5 euro për të gjithë semestrin) dhe plotësoni formularin e mëposhtëm;

Sistemi Elektronik per Menaxhimin e Studenteve (uni-pr.edu)

Hapat që duhet të ndiqni: Fakulteti: Fakulteti Filologjik; Niveli i studimeve: Bachelor; Statusi i studentëve: i rregullt/korrespondencë; Lloji i pagesës: Kursi i gjuhës - Niveli A, - Certifikatë në fund të kursit (5 euro)

- “Studentë të rinj”: nëse e dini se në cilin kurs dëshironi të regjistroheni, ndiqni procedurën e mësipërme; përndryshe ejani në takimin informues dhe/ose bëni një mësim të parë provues, pra të flisni drejtpërdrejt me mësimdhënësen, prof. Raffaella Ritucci; për regjistrim procedura është e njëjtë si për "nxënësit e vjetër".

Në fund të çdo semestri, studentët që kanë ndjekur të paktën 50% të orëve do të marrin "certifikatë e pjesëmarrjes", ata që kanë ndjekur të paktën 75% “certifikatë e përfundimit të kursit”.

Do të gjeni detaje në lidhje me takimin informues, nivelet, orarin dhe librat e kurseve në formularin e mëposhtëm. 2024 - Forma e aplikimit për kurs të gjuhës italiane / domanda di iscrizione al corso di Italiano - Google Forms

 

Italiano

Thanks to a cooperation with the Italian Embassy, courses of Italian language at different levels are offered free of charge. Lessons take place once a week and last 120 minutes, regular attendance and some homework are required. The enrolment procedure is as follows:

- “Old students” continuing their classes: please pay icon the enrolment fee which includes also the final certificate (5 euros for the whole semester) and complete the form below; Sistemi Elektronik per Menaxhimin e Studenteve (uni-pr.edu)

Steps that you should follow: Fakulteti: Fakulteti i Filologjisë; Niveli i studimeve: Bachelor; Statusi I studentëve: I rregullt/me korrespodencë; Lloji I pagesës: Kurs I gjuhës -Niveli A,-Certifikata në fund të kursit (5 euro) Sistemi Elektronik per Menaxhimin e Studenteve (uni-pr.edu)

- “New students”: if you know which course you wish to enrol in, follow the procedure above; otherwise come to the information meeting and/or have a first trial lesson, so to speak directly with the lecturer, prof. Raffaella Ritucci ; the procedure than is the same as for “old students”.

At the end of every semester, students who attended at least 50% of classes will receive a “certificate of attendance”, those who attended at least 75% a “certificate of completion of the course”.

You will find details about the information meeting, levels, schedule and course books in the form below. 2024 - Forma e aplikimit për kurs të gjuhës italiane / domanda di iscrizione al corso di Italiano - Google Forms

Buon italiano!