Vizioni dhe misioni i fakultetit

Fakulteti i Filologjisë vepron në kuadër të Universitetit të Prishtinës si njësi akademike e përqëndruar në ofrimin e programeve të studimit në fushë të shkencave filologjike, duke filluar nga studimi i shkencave nacionale (i gjuhës, i letërsisë dhe i kulturës shqiptare), mësimi dhe studimi i gjuhëve, i letërsive dhe i kulturave të huaja (angleze, gjermane, frënge, italiane, turke, arabe, perse, kroate), si dhe studimi i gazetarisë dhe i shkencave të komunikimit në përgjithësi.

Misioni dhe objektivat e Fakultetit të Filologjisë janë në përputhje të plotë me ato të përcaktuara nga UP-ja dhe të gjitha programet që ofrohen në Fakultetin e Filologjisë hartohen duke u bazuar në parimet udhëheqëse të UP-së, në dokumentet e rëndësishme strategjike dhe rregulloret aktuale. Aktiviteti menaxherial dhe planifikimi strategjik i Fakultetit të Filologjisë është në përputhje të plotë me pikat themelore të përcaktuara nga Plani strategjik i UP-së 2020-22 (shih: 

https://www.uni-pr.edu/page.aspx?id=1,49), si dhe me Planet e mëparshme strategjike të implementuara nga UP-ja.

Parimet themelore në të cilat mbështetet misioni i këtij institucioni kanë të bëjnë kryesisht me formimin sipëror të të rinjve në fushat e shkencave humane dhe filologjike, si dhe formimi i profesionistëve (mësimdhënësve të gjuhës shqipe dhe të gjuhëve të huaja, përkthyesve/interpretëve dhe të filologëve në disiplina të ndryshme shkencore (albanologjia, ballkanistika, anglistika, germanistika, romanistika, orientalistika, turkologjia, gazetaria dhe komparativistika), për nevoja të shoqërisë dhe të institucioneve të saj.

Në përgjithësi, puna jonë si institucion i arsimit të lartë duhet të përqëndrohet në disa elemente konkrete të vizionit dhe të misionit tonë për të ardhmen. Disa nga këto elemente kanë dalë edhe nga perspektivat e departamenteve të veçanta për të ardhmen si dhe nga nevojat e mënjëhershme për përmirësim të vazhdueshëm. Për periudhën 2020-2024 fakulteti synon t’i përmbushë këto kushte:

 1. ngritja e cilësisë së mësimdhënies dhe të mësimnxënies në të gjitha nivelet e studimit nëpërmjet të reformimit të pandërprerë të programeve të studimit dhe të silabuseve mësimore, të modernizimit të metodologjisë së mësimdhënies dhe të mobilitetit më të theksuar akademik ndërmjet mësimdhënësve të fushave të përafërta me vendet e tjera të rajonit, të Evropës e më gjerë;
 2. përmbushja e kërkesave të tregut nëpërmjet rezultateve të pritshme të programeve të studimit dhe të silabuseve të lëndëve;
 3. organizimi i trajnimeve të vazhdueshme të stafit akademik me qëllim të përmirësimit të kualitetit të mësimdhënies dhe angazhimi i mësimdhënësve me përvojë të lartë profesionale dhe shkencore;
 4. themelimi i Qendrës së gjuhëve në Fakultetin e Filologjisë dhe funksionalizimi i plotë i saj, certifikimi i Qendrës dhe i mësimdhënësve të Qendrës për trajnim, organizim dhe vlerësim të provimeve ndërkombëtare, siç janë TOEFL, TESOL, etj.;
 5. përmirësimi në mënyrë të vazhdueshme i infrastrukturës dhe i kushteve të domosdoshme të punës në fakultet;
 6. rritja e sasisë dhe e cilësisë së veprimtarisë shkencore hulumtuese, e botimit të librave dhe të revistave shkencore, të vazhdojë indeksimi i revistave aktuale në platforma të tjera, të botohen revista edhe në gjuhë të huaja (angleze), etj.;
 7. organizimi i debateve, i tribunave e i konferencave shkencore për çështje të ndryshme relevante për programet e studimeve që i ofron fakulteti, të mbahen takimet të rregullta me Trupin Këshilldhënës të Fakultetit në baza mujore;
 8. iniciimi dhe pjesëmarrja në projekte të përbashkëta me fakultete simotra të rajonit dhe më gjerë në fushë të mësimdhënies, të përsosmërisë së hulumtimit shkencor dhe të aftësimit profesional;
 9. orientimi sa më efektiv i infrastrukturës së digjitalizuar (SEMS) për ta shmangur burokracinë aktuale administrative të pritjes së studentëve nëpër korridore;
 10. zhvillimi i një programi master ndërdisplinar (si pjesë e një projekti ndërkombëtar) me mësim në gjuhën angleze për gjuhët dhe kulturat në Ballkan, i cili do ta motivonte ardhjen e studentëve të huaj nga Evropa dhe rajoni për studime në UP;
 11. vazhdimi me studimet e ciklit Master profesional për përkthim dhe interpretim, si nevojë dhe kërkesë e madhe e tregut të punës (administrata publike dhe gjuhët zyrtare në KS , OJQ-të) etj.;
 12. vazhdimi i krijimit të mundësive për një program të studimit të doktoratës në fushë të shkencave të komunikimit që lidhen me gazetarinë si dhe në fushë të mësimdhënies së gjuhëve të huaja;
 13. krijimi dhe sigurimi i një kulture institucionale të zhvilllimit të cilësisë, e cila nuk do të varej vetëm nga procesi i akreditimit por edhe nga vetë nevoja e brendshme për t’u zhvilluar sa më shumë dhe për të qenë në rrjedha me trendet ndërkombëtare;
 14. binjakëzimi me institucione ndërkombëtare të shkencave filologjike me qëllim të integrimit në rrjete shkencore filologjike;
 15. realizimi i projekteve hulumtuese individuale dhe ekipore, të mbështetura nga Universiteti i Prishtinës; 
 16. inkuadrimi i rregullt dhe institucional i lektorëve të huaj në fillim të çdo viti akademik në çdo degë që ofron studime në gjuhë të huaj nëpërmjet Marrëveshjeve përkatëse të Bashkëpunimit me institucionet përkatëse (kjo kërkesë për momentin po shqyrtohet nga KD-ja);
 17. autonomi më e madhe financiare dhe fleksibilitet më i madh nga Universiteti i Prishtinës në planifikim dhe menaxhim më efikas të çështjeve akademike dhe prioriteteve buxhetore në nivel të fakultetit.