Emanuel Gjoleka

Emanuel Gjoleka

U.D. Sekretar i Fakultetit

Nr.kontaktues:

038222970

 • Koordinon, organizon dhe mbikëqyrë punën e personelit  të zyrës administrative të Fakultetit,
 • Përgatitë materialet për mbledhjet e këshillit të Fakultetit dhe të organeve ndihmëse të këshillit të Fakultetit dhe merr pjesë në mbledhje,
 • Harton procesverbalin dhe ekstraktin e procesverbalit nga mbledhjet e këshillit të Fakultetit dhe  të organeve tjera të Fakultetit,
 • Përpilon vendimet, konkluzionet dhe rekomandimet nga mbledhjet e këshillit të Fakultetit,
 • Përpilon propozimet nga mbledhjet e organeve ndihmëse të këshillit të Fakultetit, 
 • Përgatitë vendimet të cilat i nxjerr dekani i Fakultetit në kuadër të kompetencave të tij. 
 • Në bashkëpunim me zyrtarin e lartë të studimeve master dhe të doktoratës udhëheq dokumentacionin për fitimin e titullit akademik në studimet master dhe të doktoratës në fazat prej paraqitjes së punimit deri në mbrojtjen e punimit,  
 • Përfaqëson Fakultetin në organet gjyqësore dhe organet e administratës sipas autorizimit të dekanit dhe sekretarit të përgjithshëm, 
 • Në bashkëpunim me komisionet përkatëse bën përpilimin e akteve normative të Fakultetit,  
 • Kryen punët administrative dhe juridike nga marrëdhënia e punës dhe mbanë evidencën dhe të dhënat e personelit në pajtim me ligjin dhe aktet e Fakultet dhe te Universitetit,  
 • Në bashkëpunim me prodekanin për mësimdhënie dhe kërkime shkencore përcjellë dhe mban evidencën për procedurën rreth zgjedhjeve dhe avancimeve të personelit akademik.