Ballkanistikë

Baçelor

 

 

 

Programme overview:

 

The Balkanistics Study Programme at the Faculty of Philology, University of Pristina is a four-year bachelor level study programme accredited by the Kosovo Accreditation Agency, after a thorough evaluation by international experts. The Programme has been established with the aim to improve cross linguistic and cross-cultural communication in Kosovo and the Western Balkans region, by training competent students and professionals in linguistics and translation in the official languages in Kosovo or other Balkan languages including Croatian, Bosnian, and Macedonian, as well as by preparing professionals in intercultural teaching of local languages in their future careers. Taking into consideration the multicultural nature of Kosovo, and recognizing the role languages have in providing means of mutual communication and social inclusiveness, the Programme offers study courses related to the linguistic and cultural features of the Balkans focusing on various aspects of the regional area. Through the study of languages and dialects, literature and folklore, cultural heritage and the common history of the Western Balkans, students will be able to better understand each other’s culture, putting their adopted perspectives from these systematic comparative academic studies to good use in their professional careers. Therefore, the Balkanistics Study Programme presents the ideal opportunity for anyone who wants to learn in an innovative and comprehensive way Western Balkans culture and languages.

 

In this Programme, the students will

 • Acquire and apply advanced knowledge of one of the Balkan languages (Albanian, Serbian, Bosnian, Croatian, Macedonian, Bulgarian, Romanian, Greek, etc) both for their work as well as for further academic studies
 • Communicate fluently in their native language and acquire high proficiency (at least C1 level) in one non-native language (one of the languages of the Balkans region) and get qualified to translate and interpret materials in two languages
 • Acquire an intermediate level of communication (at least level B2) in a foreign language (ie. English, German, or French).

 

What the programme offers to a prospective student:

 • Highly competent teaching staff with years of expertise in the field
 • Extracurricular support through the Language Centre to improve language competences in local languages in Kosovo
 • Europe and region wide student mobility (one semester abroad)
 • High-quality and tailor-made print and online literature and learning resources
 • Summer schools, international seminars, and other academic arrangements with local, regional, and international higher education institutions

 

Who can enrol: Enrolment opportunities are offered to all interested high-school graduates from Kosovo, the region, and abroad.

Languages of instruction: Courses will be held in Albanian and one of the Balkan languages, such as Serbian, Croatian, Bosnian, Macedonian, Bulgarian, Romanian, Greek, etc to be chosen by students themselves, and depending on the need, in English language.

 

 

Degree: Bachelor of Arts in Balkanistics Study

Time of completion: 4 years

Semesters: 8

ECTS: 240

Department: Faculty of Philology

Programme modules:

Head of the Programme: Dean Lindita Sejdiu Rugova (for time being)

Programme start date: October 2021

 

Career prospects:

Upon completion of the Programme, students will obtain a Bachelor’s degree with the possibility of employment in the following fields:

- Translation and interpretation of two or more languages in the public and private sectors

- Language teacher of official languages in Kosovo

- Advisor and researcher for intercultural relations among people in the Balkan region for governmental and non-governmental organisations

- Regional Communications Expert for the public and private sectors

 

 

“Studijski program Balkanistika na Filološkom fakultetu Univerziteta u Prištini je četvorogodišnji program, akreditovan od strane Kosovske agencije za akreditaciju, nakon temeljne procene međunarodnih stručnjaka. Program je osnovan sa ciljem poboljšanja međujezičke i međukulturne komunikacije na Kosovu i u regionu Zapadnog Balkana, obukom studenata i profesionalaca za prevođenje na službenim jezicima Kosova, kao i drugim balkanskim jezicima, uključujući hrvatski, bosanski i makedonski, kao i pripremom istih za održavanje interkulturalne nastave na lokalnim jezicima u budućim karijerama. 

Uzimajući u obzir multikulturalnu prirodu Kosova i uvažavajući ulogu koju jezici imaju u podržavanju međusobne komunikacije i socijalne uključenosti, Program Balkanistika nudi studijske kurseve vezane za jezičke i kulturne osobenosti Balkana, sa fokusom na različite aspekte regionalnog područja. Kroz proučavanje jezika i dijalekata, književnosti i folklora, kulturnog nasleđa i zajedničke istorije Zapadnog Balkana, studenti će moći bolje da razumeju kulturu jedni drugih, koristeći usvojene perspektive iz uporednih akademskih studija u svojim karijerama. Stoga, ovaj studijski program predstavlja idealnu priliku za svakoga ko želi da nauči na inovativan i sveobuhvatan način kulturu i jezike Zapadnog Balkana.

Kroz ovaj  programu studenti će:

 • steći napredno znanje jednog od balkanskih jezika (albanski, srpski, bosanski, hrvatski, makedonski, bugarski, rumunski, grčki itd.) i isto primeniti, kako u svom radu, tako i za dalje akademske studije;
 • tečno komunicirati na svom maternjem jeziku i steći napredno znanje (najmanje c1 nivo) na nematernjem jeziku (jedan od jezika u regionu balkana) i osposobiti se za prevođenje i tumačenje materijala na dva jezika;
 • usvojiti srednji nivo komunikacije (najmanje b2 nivo) na jednom stranom jeziku (engleskom, nemačkom ili francuskom).

Šta program nudi budućim studentima:

 • Visoko kompetentno nastavno osoblje sa dugogodišnjim iskustvom u ovim oblastima;
 • Vannastavnu podršku kroz Jezički centar za poboljšanje jezičkih kompetencija na lokalnim jezicima na Kosovu;
 • Mobilnost studenata širom Evrope i regiona (jedan semestar u inostranstvu)
 • Kvalitetna i prilagođena štampana i onlajn literatura i izvori za učenje;
 • Letnje škole, međunarodni seminari i drugi akademski aranžmani sa lokalnim, regionalnim i međunarodnim visokoškolskim ustanovama.

Ko može da se upiše: Mogućnosti za upis nude se svim zainteresovanim maturantima sa Kosova, iz regiona i iz inostranstva.

Jezik nastave: Nastava će se održavati na albanskom i jednom od balkanskih jezika, poput: srpskog, hrvatskog, bosanskog, makedonskog, bugarskog, rumunskog, grčkog i td, a po potrebi, i na engleskom jeziku.

Diploma: Bachelor of Arts Studije Balkanistike

Vreme završetka: 4 godine

Semestara: 8

ESBP: 240

Odeljenje: Filološki fakultet

Šef programa: dekan Lindita Sejdiu Rugova

Datum početka programa: oktobar 2021

 

Po završetku programa, studenti će imati mogunosti zaposlenja u sledećim oblastima:

 

 • Prevođenje i tumačenje dva ili više jezika u javnom i privatnom sektoru;
 • Nastavnik službenih jezika na Kosovu;
 • Savetnik i istraživač za međukulturne odnose među ljudima u regionu Balkana za vladine i nevladine organizacije;
 • Regionalni stručnjak za komunikacije za javni i privatni sektor.

 

 

 

Programi i studimit i Ballkanistikës në Fakultetin Filologjik, Universiteti i Prishtinës është program katërvjeçar, i akredituar nga Agjencia Kosovare e Akreditimit, pas një vlerësimi të plotë nga ekspertët ndërkombëtarë. Programi u krijua për të përmirësuar komunikimin ndërgjuhësor dhe ndërkulturor në Kosovë dhe në Ballkanin Perëndimor, për të trajnuar studentë dhe profesionistë në përkthim në gjuhët zyrtare të Kosovës, si dhe gjuhë të tjera të Ballkanit, përfshirë kroatishten, boshnjakishten dhe maqedonishten dhe për t'i përgatitur ata për mësimdhënie ndërkulturore në gjuhët lokale në karrierat e tyre të ardhshme.

 

Duke marrë parasysh natyrën multikulturore të Kosovës dhe rolin që gjuhët kanë në lehtësimin e komunikimit të ndërsjellë dhe përfshirjen sociale, Programi i studimit i Ballkanistikës ofron lëndë studimore që lidhen me tiparet gjuhësore dhe kulturore të Ballkanit, me fokus në aspekte të ndryshme të zonave rajonale. Përmes studimit të gjuhëve dhe dialekteve, letërsisë dhe folklorit, trashëgimisë kulturore dhe historisë së përbashkët të Ballkanit Perëndimor, studentët do të jenë në gjendje të kuptojnë më mirë kulturën e njëri -tjetrit, duke përdorur në karrierat e tyre perspektivat e marrura nga studimet akademike. Prandaj, ky program studimi është një mundësi ideale për këdo që dëshiron të mësojë në mënyrë inovative dhe gjithëpërfshirëse kulturën dhe gjuhët e Ballkanit Perëndimor.

 

Përmes këtij programi, studentët do të:

 • fitojnë njohuri të avancuara të njërës prej gjuhëve të Ballkanit (shqip, serbisht, boshnjakisht, kroatisht, maqedonisht, bullgarisht, rumunisht, greqisht, etj.) dhe të aplikojnë të njëjtën, si në punën e tyre ashtu edhe për studime të mëtejshme akademike;
 • komunikojnë rrjedhshëm në gjuhën e tyre amtare dhe fitojnë njohuri të avancuara (të paktën niveli C1) në një gjuhë jo amtare (një nga gjuhët në rajonin e Ballkanit) dhe të jenë në gjendje të përkthejnë dhe interpretojnë materiale në dy gjuhë;
 • fitojnë një nivel të ndërmjetëm komunikimi (të paktën niveli B2) në një gjuhë të huaj (anglisht, gjermanisht ose frëngjisht).

 

Çfarë u ofron programi studentëve të ardhshëm:

 • Staf mësimor shumë kompetent me përvojë shumë vjeçare në këto fusha;
 • Mbështetje jashtëshkollore përmes Qendrës së Gjuhëve për përmirësimin e kompetencave gjuhësore në gjuhët lokale në Kosovë;
 • Mobilitet të studentëve në të gjithë Evropën dhe rajonin (një semestër jashtë vendit)
 • Literaturë cilësore dhe të personalizuar të shtypur dhe online, dhe burime mësimore;
 • Shkolla verore, seminare ndërkombëtare dhe aranzhime të tjera akademike me institucionet vendore, rajonale dhe ndërkombëtare të arsimit të lartë.

 

Kush mund të regjistrohet: Mundësitë për regjistrim u ofrohen të gjithë maturantëve të interesuar nga Kosova, rajoni dhe jashtë saj.

 

Gjuha e mësimit: Lëndët do të mbahen në gjuhën shqipe dhe në një nga gjuhët ballkanike, si: serbisht, kroatisht, boshnjakisht, maqedonisht, bullgarisht, rumunisht, greqisht, etj., dhe nëse është e nevojshme, në anglisht.

 

Diploma: Bachelor of Arts në Studime të Ballkanistikës

Koha e përfundimit: 4 vjet

Semestra: 8

ECTS: 240

Departamenti: Fakulteti Filologjik

Drejtor i programit: Dekane Lindita Sejdiu Rugova

Data e fillimit të programit: Tetor 2021

 

Pas përfundimit të programit, studentët do të kenë mundësi punësimi në fushat e mëposhtme:

 • Përkthim dhe interpretim i dy ose më shumë gjuhëve në sektorin publik dhe privat;
 • Mësues i gjuhëve zyrtare në Kosovë;
 • Këshilltar dhe studiues për marrëdhëniet ndërkulturore mes njerëzve të rajonit të Ballkanit për organizatat qeveritare dhe joqeveritare;
 • Ekspert i komunikimit rajonal për sektorin publik dhe privat.

 

 

 

 

Balcanistics_BA