Seminari

SEMINARI NDËRKOMBËTAR PËR GJUHËN, LETËRSINË DHE KULTURËN SHQIPTARE

 

FAKULTETI I FILOLOGJISË I UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS

Prishtinë, Rruga Nënë Tereza, pn. KOSOVË Tel. +38138 222 970

E-mail: [email protected] , [email protected]

 

Drejtor: Prof. dr. Shkumbin Munishi

Bashkëdrejtore: Prof. dr. Dhurata Shehri

Sekretar: Prof. asoc. dr. Anton Berisha

Bashkësekretare: Prof. asoc. dr. Linda Mëniku

Sekretarë profesionalë: Prof. ass. dr. Kadire Binaj-Ejupi dhe MA. Mensur Vokrri

 

Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare është themeluar në vitin 1974 pranë Fakultetit të Filologjisë (atëherë: Fakulteti Filozofik) të Universitetit të Prishtinës. Ky Seminar organizohet për studiues e studentë që merren me probleme të gjuhës, të letërsisë e të kulturës shqiptare, po edhe me albanologjinë përgjithësisht.

Seminari ka zhvilluar gjithsej tridhjetë e nëntë sesione. Në vitet 1995 e 1996 sesionet e këtij Seminari u mbajtën në Tiranë në bashkëpunim me Institutin e Gjuhësisë e të Letërsisë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Sesionet 19 dhe 20 (2000-2001) janë organizuar në bashkëpunim me Institutin e Gjuhësisë dhe të Letërsisë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Këtë vit organizohet edicioni i katërdhjetë jubilar i Seminarit.

 

SEMINARI XL DO T’I ZHVILLOJË PUNIMET NË PRISHTINË NGA 15 – 26 gusht 2022.

Arritja e seminaristëve në Kosovë, më 14 gusht 2022 (e diel). Hapja solemne e Seminarit XL bëhet më 15 gusht 2022, në orën 11:00.

Programi bazë i Seminarit XL:

  1. Kurse intensive të mësimit të shqipes (tri nivele);
  2. Ligjërata të veçanta të gjuhësisë;
  3. Ligjërata për letërsinë shqiptare;
  4. Ligjërata për kulturën shqiptare;
  5. Tryeza;
  6. Referime shkencore;
  7. Program kulturor plotësues për t’i njohur seminaristët me bukuritë natyrore dhe historinë, si dhe me veprimtaritë kulturore në vende të ndryshme të Kosovës.

 

SESIONET SHKENCORE (25-26 gusht 2022)

Temat bosht të Seminarit për sesionet shkencore (25 – 26 gusht 2022) janë:

  1. Gjuhësi: Shqipja në kontakt
  2. Letërsi: Letërsia shqipe në kontekstin komparatist
  3. Kulturologji: Dezinformimi dhe propaganda në mediet sociale

 

Abstraktet deri në 300 fjalë në shqip dhe në anglisht dorëzohen deri më 17 qershor 2022 në e-mail adresën [email protected]. Abstraktet duhet të përmbajnë temën dhe qëllimin e hulumtimit, sfondin kërkimor dhe metodologjinë si dhe rezultatet e pritura. Po ashtu, luteni të shkruani një biografi të shkurtër dhe të specifikoni nëse aplikoni për sesion shkencor apo referim shkencor. Vlerësimi dhe përzgjedhja e punimeve bëhet deri më 25 qershor 2022.

Studiuesit nga Shqipëria duhet të aplikojnë në bashkëdrejtorinë e Seminarit në Tiranë (e-mail adresa [email protected]).

 

Drejtoria e Seminarit

 

THE INTERNATIONAL SEMINAR ON ALBANIAN LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE

FACULTY OF PHILOLOGY OF THE UNIVERSITY OF PRISHTINA

Mother Theresa, st, nn., Prishtina, KOSOVA Tel. +38138 222 970

E-mail: [email protected] ; [email protected]

 

Director: Prof. dr. Shkumbin Munishi

Co-director: Prof. dr. Dhurata Shehri

Secretary: Prof. Asc. Dr. Anton Berishaj

Co-secretary: Prof. asoc. dr. Linda Mëniku

Professional Secretaries:  Prof. ass. dr. Kadire Binaj- Ejupi, and MA. Mensur Vokrri

 

The International Seminar on Albanian Language, Literature and Culture was founded in 1974 at the Faculty of Philology (Faculty of Philosophy at the time) of the University of Prishtina. This seminar is organized for researchers and students engaged in the Albanian sciences and in Albanology in general.

The Seminar has so far organized 39 Sessions. In 1995 and 1996, in co-operation with the Institute of Linguistics and Literature of the Academy of Sciences and Arts of Albania, the Seminar was carried out its activities in Tirana. The 19th and the 20th sessions were organized in cooperation with the Institute of Linguistics and Literature of the Academy of Sciences of Albania. This year the fortieth jubilee edition of the Seminar is organized.

 

THE 40th SEMINAR WILL TAKE PLACE IN PRISHTINA FROM 15 – 26 August 2022.

The arrival of the participants in Kosovo, on August 14, 2022 (Sunday). The opening ceremony of the Seminar is on 15th of August, at 11:00 am.

 

The basic program of the 40th Seminar:

1. Intensive Albanian learning courses (three levels);

2. Special linguistics lectures;

3. Lectures on Albanian literature;

4. Lectures on Albanian culture;

5. Round tables;

6. Scientific references;

7. Complementary cultural program to acquaint seminarians with natural beauties and history, as well as cultural activities in different parts of Kosovo.

 

COLLOQUIUM (25 - 16 August 2022)

The main topics for the Seminar’s Colloquium (25– 26 August 2022) are:

 

I. Linguistics: Albanian in contact

II. Literature: Albanian literature in the comparatist context

III. Culturology: Disinformation and propaganda on social media

 

Abstracts of maximum 300 words in Albanian and English should be sent to the e-mail address: [email protected]. The deadline for submission is the 17th of June, 2022. The abstracts should include the research topic and aim of the study, materials and methodology as well as the expected outcomes. Please include the author’s affiliation and a brief biography. Notification regarding abstract acceptance will be sent to the submitting author until June 25th 2022.

Researchers from Albania should apply in the Co-Directory of the Seminar in Tirana (e-mail: [email protected]).

 

The Seminar Directory