Seminari

SEMINARI NDËRKOMBËTAR PËR GJUHËN, LETËRSINË DHE KULTURËN SHQIPTARE
SEMINARI NDËRKOMBËTAR PËR GJUHËN, LETËRSINË DHE KULTURËN SHQIPTARE  
FAKULTETI I FILOLOGJISË I UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS  
Prishtinë, Rruga Nënë Tereza, pn. KOSOVË Tel. +38138 222 970  
E-mail: [email protected] , [email protected]
 
Drejtor: Prof. dr. Shkumbin Munishi
Bashkëdrejtore: Prof. dr. Dhurata Shehri
Sekretar: Prof. dr. Osman Gashi
Bashkësekretare: Prof. asoc. dr. Linda Mëniku
Sekretare profesionale: MA. Herolinda Bylykbashi dhe MA. Arta Hallaçi
 
Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare është themeluar në vitin 1974 pranë Fakultetit të Filologjisë (atëherë: Fakulteti Filozofik) të Universitetit të Prishtinës. Ky Seminar organizohet për studiues e studentë që merren me probleme të gjuhës, të letërsisë e të kulturës shqiptare, po edhe me albanologjinë përgjithësisht.  
Seminari ka zhvilluar gjithsej tridhjetë e tetë sesione. Në vitet 1995 e 1996 sesionet e këtij Seminari u mbajtën në Tiranë në bashkëpunim me Institutin e Gjuhësisë e të Letërsisë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Sesionet 19 dhe 20 (2000-2001) janë organizuar në bashkëpunim me Institutin e Gjuhësisë dhe të Letërsisë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.  
 
SEMINARI XXXIX DO T’I ZHVILLOJË PUNIMET NË PRISHTINË ME 30 – 31 tetor 2020.
Hapja solemne e Seminarit XXXIX, më 30 tetor 2020, në orën 9:00.  
Programi bazë i Seminarit XXXIX:  
1.    Tryeza; 
2.    Sesione shkencore;
3.    Referime shkencore;
 
SESIONET SHKENCORE (31 tetor 2020)  
Temat bosht të Seminarit për sesionet shkencore (31 tetor 2020) janë:  
1. Gjuhësi: Struktura e shqipes së vjetër
Në zhvillimi e saj historik gjuha shqipe ka ndërtuar tiparet e saj strukturore, të cilat në të kaluarën kanë qenë objekt studimi i shumë studimeve historike-krahasimtare. Në sesionin e e sivjetmë të Seminarit do të diskutohen përsëri aspektet e ndryshme që kanë të bëjnë me strukturën e shqipes së vjetër, ashtu siç del e pasqyruar në shkrimet e vjetra, dhe tiparet strukturore të saj. Inkurajohen pjesëmarrësit që në studimet e tyre të trajtojnë çështje e probleme konkrete strukturore që lidhen me sistemin e shqipes së vjetër.
2. Letërsi: Letërsia shqipe: vetmia dhe veçimi
Këto topika të forta të letërsisë universale me prani të gjithëkohëshme në letërsi, kanë gjurmë e janë bërë produktive edhe në letërsinë shqipe. Një hetim i gjurmëve dhe relacioneve me topikat, poetikat, periudhat, autorët dhe gjinitë e letërsisë shqipe është i mundur. Vetmia dhe veçimi shfaqen edhe si gjendje e parakushte të krijimit në përgjithësi dhe atij letrar në veçanti.  
Duke u nisur nga këto dy prerje të mëdha, letërsia shqipe mund të hetohet e interpretohen nën dritën e:  
-    Vetmisë si parakusht i kërkimit, zbulimit dhe krijimit të vetvetes dhe botës;
-    Vetmisë dhe veçimit si ndërtim e zotërim i vetvetes dhe i identitetit personal; 
-    Veçimit prej shoqërisë si distancë higjenike prej “tjetrit” ( edhe ai i zbulueshëm pikërisht prej vetmisë dhe veçimit) për të zbuluar   kufijtë e vetvetes; 
-    Mungesës së veçimit social si parakusht e produkt i letërsisë së masës;
-    Vetmisë dhe veçimit të individit krijues nga shoqëria, dukuri e “izma-ve” letrare të shekullit XX, edhe në letërsinë shqipe.
3. Kulturologji: Roli i medias në periudhën e infodemisë
Fjalën ‘infodemi’ që për herë të parë në 2003 e ka përmendur një artikull i Washington Post-it, e ka ripërdorur Organizata Botërore e Shëndetësisë në shkurt të këtij viti si ‘infodemi masive’, që po e shoqëron shpërthimin e pandemisë të Covidit. Ky term për OBSH-në nënkupton vërshimin e madh të informatave rreth virusit, një pjesë e të cilave nuk janë ta sakta dhe e vështirësojnë gjetjen e burimeve të verifikuara për publikun.
Në periudhën e post-së -vërtetës, diskursit popullist, dhe zhvillimit marramendës të teknologjisë digjitale, po bëhet gjithnjë më e vështirë të dallohen informacionet faktike nga propaganda.  Dezinformatat për coronavirusin po shpërndahen po aq shpejt sa edhe vetë virusi, duke filluar prej ilaçeve mrekullibërëse të mjekësisë alternative e deri te aktivizmi për anti-vaksinim dhe teoritë e konspiracionit. Lajmet e rreme që shpesh janë të dorës së dytë apo të tretë, bëhen virale sidomos nëpër rrjetet sociale, dhe pakkush nga publiku ua kushton ato 20 sekonda të larjes së duarve edhe verifikimit të burimit apo kërkimit të thjeshtë në google.Infodemia shkakton efekt të fuqishëm emocional duke i lënë anash gjykimin racional dhe mendimin kritik.  
Cili është roli i medias në këtë kaos infodemik?
 
 
Tryezat shkencore:
-     120 vjetori i vdekjes së Naim Frashërit; -     80 vjetori i vdekjes së Gjergj Fishtës.
 
Abstraktet deri në 300 fjalë në shqip dhe në anglisht dorëzohen deri më 15 tetor 2020 në e-mail adresën [email protected] Abstraktet duhet të përmbajnë temën dhe qëllimin e hulumtimit, sfondin kërkimor dhe metodologjinë si dhe rezultatet e pritura. Po ashtu, luteni të shkruani një biografi të shkurtër dhe të specifikoni se a aplikoni për tryezë, sesion shkencor apo referim shkencor. Vlerësimi dhe përzgjedhja e punimeve bëhet deri më 25 tetor 2020.  
Studiuesit nga Shqipëria duhet të aplikojnë në bashkëdrejtorinë e Seminarit në Tiranë (e-mail adresa: [email protected]).
Studiuesit nga vendet e tjera të botës, të cilët për shkak të rrethanave të pandemisë nuk mund të jenë të pranishëm fizikisht në Seminar, mund të aplikojnë për të marrë pjesë online në punimet e Seminarit.
Po ashtu, ftohen studiuesit te cilët nuk do të mund të jenë pjesë e Seminarit të sivjetmë dhe ta shpalosin punën e tyre shkencore që t’i dërgojnë punimet e tyre për botim të revistës së Seminarit 39. Punimet të cilat duhet të përmbajnë abstraktin në shqip dhe anglisht dorëzohen deri më 1 dhjetor 2020 në e-mail adresën [email protected]  
Do të botohen vetëm punimet që janë vlerësuar të botueshme nga recensentët.
 
Këshilli Drejtues
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THE INTERNATIONAL SEMINAR ON ALBANIAN LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE  
FACULTY OF PHILOLOGY OF THE UNIVERSITY OF PRISHTINA  
Mother Theresa, st, nn., Prishtina, KOSOVA Tel. +38138 222 970  
E-mail: [email protected] ; [email protected]
 
Director: Prof. dr. ShkumbinMunishi
Co-director: Prof. dr. Dhurata Shehri
Secretary: Prof. dr. Osman Gashi
Co-secretary: Prof. asoc. dr. Linda Mëniku
Professional Secretaries: MA. Herolinda Bylykbashi and MA. Arta Hallaçi  
The International Seminar on Albanian Language, Literature and Culture was founded in 1974 at the Faculty of Philology (Faculty of Philosophy at the time) of the University of Prishtina. This seminar is organized for researchers and students engaged in the Albanian sciences and in Albanology in general.  
The Seminar has so far organized 38 Sessions. In 1995 and 1996, in co-operation with the Institute of Linguistics and Literature of the Academy of Sciences and Arts of Albania, the Seminar was carried out its activities in Tirana. The 19th and the 20th sessions were organized in cooperation with the Institute of Linguistics and Literature of the Academy of Sciences of Albania.  
 
THE 39th SEMINAR WILL TAKE PLACE IN PRISHTINA FROM 30 – 31 October 2020.
The opening ceremony of the Seminar is on 30th of October, at 9:00 am.  
The basic program of the 39th Seminar:  
1.    Round tables;
2.    Scientific sessions;
5. Scientific references;  
 
COLLOQUIUM (31 October 2020)  
The main topics for the Seminar’s Colloquium (31 October 2020) are:
1. Linguistics: The Structure of Old Albanian  
In its historical development, the Albanian language has built its structural features, which in the past have been the subject of study of many historical-comparative studies. In this year's session of the Seminar will be discussed again the various aspects related to the structure of old Albanian, as reflected in the old writings, and its structural features. Participants are encouraged to address in their studies concrete structural issues and problems related to the Old Albanian system.
2. Literature: Albanian literature: loneliness and isolation
These strong topics of universal literature with a permanent presence in literature have traces and have become productive in Albanian literature. An investigation of traces and relations with the topics, poetics, periods, authors and genres of Albanian literature is possible. Loneliness and isolation also appear as prerequisites for creation in general and literature in particular.
Starting from these two major sections, Albanian literature can be investigated and interpreted as follows:
-    Loneliness as a precondition for research, discovery and creation of self and world;
-    Loneliness and isolation as a construction and possession of self and personal identity;
-    Isolation from society as a hygienic distance from the "other" (also the one that can be detected precisely from loneliness and isolation) to discover the limits of oneself;
-    Lack of social isolationas as a precondition and product of mass literature;
-    Loneliness and isolation of the creative individual from society, the phenomenon of literary "isms" of the twentieth century, even in Albanian literature.
3. Culture: The Role of the Media in the Infodemic Period
The word 'infodemi' which was first mentioned in a Washington Post article in 2003 was reused by the World Health Organization in February this year as a 'mass infodemi', which is accompanying the outbreak of the Covid pandemic. This term for the WHO means the flood of information about the virus, some of which are inaccurate and make it difficult to find verified sources for the public.
In the post-truth period, populist discourse and the tearing development of digital technology, it is becoming increasingly difficult to distinguish factual information from propaganda. Misinformation about the coronavirus is spreading as fast as the virus itself starting from the miraculous alternative medicine to anti-vaccination activism and conspiracy theories. Fake news which is often second-hand or third-rate goes viral especially on social media, and few in the public spend those 20 seconds washing their hands and verifying the source or simply searching on google.
Infodemia causes powerful emotional effect by setting aside rational judgment and critical thinking.
What is the role of the media in this infodemic chaos?
 
 
Scientific tables:
-    120th anniversary of the death of Naim Frashëri;
-    80th anniversary of the death of Gjergj Fishta.
 
Abstracts of maximum 300 words in Albanian and English should be sent to the e-mail address: [email protected] The deadline for submission is the 15th of October, 2020. The abstracts should include the research topic and aim of the study, materials and methodology as well as the expected outcomes. Please include the author’s affiliation and a brief biography. Notification regarding abstract acceptance will be sent to the submitting author until October 25th 2020.  
Scholars from Albania should apply in the Co-Directory of the Seminar in Tirana (e-mail: [email protected]).
Researchers from other countries of the world, who due to pandemic circumstances may not be physically present at the Seminar, can apply to participate online in the Seminar proceedings.
In addition, we invite scholars who will not be able to be part of this year's Seminar in order to present their scientific work to submit their papers for publication in the journal of the 39th Seminar. Papers which must contain the abstract in Albanian and in English should be sent to the e-mail address: [email protected]  
The deadline for submission is the 1st of December, 2020. Only papers that will be considered publishable by reviewers will be published.
 
The Seminar Directory