Zhvillohen projekte të rëndësishme bashkëpunimi me Universitetin e Humboltit në Berlin

10 Dhjetor 2022
SHARE

Në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar ndërmjet Fakultetit të Filologjisë, UP ‘Hasan Prishtina’ dhe të Institutit të Sllavistikës dhe Hungarologjisë të Universitetit të Humboltit në Berlin të Gjermanisë, gjatë periudhës njëjavore 5-9 dhjetor 2022, në Universitetin e Humboltit do të mbahet punëtoria “Anotimi i korpusit të shqipes’ dhe do të mbahet punëtoria për  zgjerimin e projektit për mikrobashkëpunim në fushë të mësimdhënies si një shtyllë e re në ndërkombëtarizimin e mësimdhënies, ku do të pêrfshihet edhe UP-ja.

Projektet mbështeten nga fondet Erasmus dhe janë pjesë e bashkëpunimit të ndërsjellë ndërmjet të dyja institucioneve që nga viti 2017. Pjesëmarrës në të dyja aktivitetet janë edhe partnerë të ndryshëm rajonalë si Universiteti i Tiranës,  i Malit të Zi, i Sarajevës, etj.

 

In the framework of the international cooperation between the Faculty of Philology, UP “Hasan Prishtina”, and the Institute of Slavic and Hungarian Studies of the Humboldt University of Berlin, Germany, during the one-week period of December 5-9, 2022, the workshop "Annotating an Albanian GOLD Standard Corpus" and the multiplier event “Micro-cooperation as a new pillar in the internationalization of teaching” will be held at the Humboldt University, where UP will also take part.

The projects are supported by Erasmus funds and are part of the mutual cooperation between both institutions since 2017. Various regional partners, such as the University of Tirana, Montenegro, Sarajevo, etc., will also take part in both activities.