THIRRJE PËR BURSA PËR STUDENTË QË REGJISTROHEN NË PROGRAMIN E BALLKANISTIKËS NË KONKURSIN PLOTËSUES

30 Gusht 2023
SHARE

Bazuar në Vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 02/142 të datës 10.05.2023, Zyra për Çështje të Komuniteteve në Zyrën e Kryeministrit e Republikës së Kosovës ofron 2  bursa të mbetura për pjesëtarët nga radhët e komuniteteve jo shumicë për studime në Programin e Ballkanistikës në Fakultetin e Filologjisë të mbetura për vitin akademik 2023/2024. Bursat do të ofrohen për 2 kandidatët më të suksesshëm nga radhët e komunitetit jo shumicë nga renditja e përgjithshme në rezultatet e shpallura të provimit pranues. Në rastet kur dy kandidatë janë me pikë të njëjta, do t’u jepet përparësi kandidatëve të gjinisë femërore.

Shuma e bursës do të jetë 1300 Euro në vit. Bursa paguhet në dy këste, njëri këst në fillim të vitit akademik (duke dëshmuar regjistrimin në fakultet) dhe tjetri këst do të paguhet në përfundim të semestrit të parë (në dhjetor duke dëshmuar pjesëmarrjen e rregullt në ligjërata).

Gjithashtu, studentëve të Programit të Ballkanistikës do t’u ofrohet mundësia e kryerjes së praktikës në Zyrën e Kryeministrit.

----------------

Na osnovu Odluke Vlade Republike Kosovo Br. 02/142 od 10.05.2023. god., Kancelarija za Pitanja Zajednica uokviru Kancelarije Premijera Republike Kosovo nudi 2 ostale stipendije za pripadnike nevećinskih zajednica za studije na programu Balkanistike unutar Filološkog fakulteta za akademsku godinu 2023/2024. Podržaće se 2 najbolje rangiranih kandidata, iz reda nevećinske zajednice, iz opšteg ranga na objavljenim rezultatima prijemnog ispita. U slučajevima kada dva kandidata imaju isti rezultat, prednost imaju kandidatkinje.

Iznos stipendije biće 1300 evra godišnje. Stipendija se isplaćuje u dve rate, jedna rata na početku školske godine (uz dokaz o upisu na fakultet) i druga rata isplatiće se na kraju prvog semestra (u decembru uz dokaz o redovnom učešću na predavanjima).

Istovremeno, studentima programa Balkanistike biće ponuđena mogućnost da obave praksu u kancelariji premijera.

-----------------

Based on the Decision of the Government of the Republic of Kosovo No. 02/142 dated 10.05.2023, the Office of Community Affairs within the Prime Minister’s Office offers 2 remaining scholarships for members of non-majority communities for studies in the Balkanistic Program at the Faculty of Philology this academic year 2023/2024. Scholarships will be awarded to the 2 most successful candidates from the ranks of the non-majority community from the overall ranking in the announced results of the entrance examination. In cases where two candidates have the same score, priority will be given to female candidates.

The amount of the scholarship will be 1300 Euro per year. The scholarship shall be paid in two installments, one installment at the beginning of the academic year (proving enrollment in the faculty) and the second installment shall be paid at the end of the first semester (in December, proving regular participation in lectures).

In addition, students of the Balkanistic Program will be offered the opportunity to do an internship at the Prime Minister's Office.