Lista e provimeve diferenciale (Master) për vitin akademik 2023/24

23 Shkurt 2024
SHARE

Këshilli i Fakultetit të Filologjisë në mbledhjen e mbajtur me datë 21.2.2024 ka miratuar propozimet e departamenteve lidhur me provimet diferencialet të cilët do të ju nënshtrohen studentët e pranuar në studimet master në vitin akademik 2023/24 dhe atë në afatin e provimeve qershor dhe shtator 2024 si në vijim: 

 

       Programin Gjuhë shqipe:

 

       1. Morfologji e gjuhës shqipe;

        2. Sintaksë e gjuhës shqipe;

        3. Fonetikë e  gjuhës  shqipe;

        4. Sociolinguistikë dhe

        5. Fonetikë historike e gjuhës shqipe

 

Programin Gjermanishtja si gjuhë e huaj:

 

       1. Gramatikë e gjuhës gjermane;

       2. Sintaksë e gjuhës gjermane;

       3. Letërsia gjermane: Sturm und Drang dhe Klasika;

       4. Letërsi gjermane: Ekspresionizmi deri te Rajhu i Tretë dhe

       5. Metodikë e gjuhës gjermane me observim

 

 

Programin i Integruar i gjuhësisë, në vitin akademik 2023/24:

 

1.  Sintaksë 1;

2.  Anglishtja për qëllime  akademike 1;

3.  Metodologjia e mësimdhënies së gjuhës angleze;

4.   Idiomatikë e anglishtes dhe

5.  Teoria  dhe praktika e përkthimit

 

Programi Gjuhë dhe Letërsi Turke:

 

1. Fonetika e gjuhës turke;

2. Morfologji e gjuhës turke;

3. Sintaksa e  gjuhës  turke

4. Folkloristikë  dhe

5. Hyrje në letërsinë turke.

 

 

Programi Gazetari dhe kontakte me publiku:

 

1. Hyrje në gazetari,

2. Zhanret e gazetarisë,

3. Komunikim  masiv,

4. Histori e gazetarisë dhe

5. Marrëdhënie me publikun

 

Njoftimi lidhur me datat e mbajtjes së provimeve do të publikohet së bashku me orarin e provimeve të afatit të qershorit dhe shtatorit 2024, me ç ‘rast studentët obligohen që të paraqiten pranë shërbimit të studimeve master për të kryer obligimet.