Rezultatet preliminare të konkursit për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore (baçelor) për vitin akademik 2022/23

22 Korrik 2022
SHARE

Programi Gjuhë shqipe

Programi Letërsi shqipe

Programi Gjuhë dhe letërsi angleze

Programi Gjuhë dhe letërsi angleze -- Komunitete pakicë

Programi Gjuhë dhe letërsi frënge

Programi Orientalistikë

Programi Orientalistikë - Komunitete pakicë

Programi Gjuhë dhe letërsi gjermane

Programi Gjuhë dhe letërsi turke

Programi Gjuhë dhe letërsi turke- Bujanovc-Preshevë-Medvexha

Programi Gazetari

Programi Gazetari- Bujnaovc - Preshevë- Medvegjë

Programi Ballkanistikë

 

Orari i konsultimeve për kandidatët e papranuar sipas programeve të studimeve:

Programi Gjuhë dhe letërsi angleze, data: 25/07/2022, salla 86, koha: 10:00 – 11:00,

Programi Gazetari, data: 25/07/2022, salla 55, koha: 10:00 – 11:00,

Programi Gjuhë dhe letërsi gjermane, data: 25/07/2022, salla 32, koha: 10:00 – 11:00,

 

Afati për ankesa:

Kandidatët e papranuar në rezultatet preliminare mund t’I paraqesin ankesë fakultetit më së largu 48 orë pas publikimit të rezultateve preliminare, më së voni deri më 27/07/2022, ora 16:00.