NJOFTIM PËR RIMBURSIM TË PAGESAVE

13 Qershor 2022
SHARE

 

Njoftohen studentët e Fakultetit të Filologjisë të cilët sipas Vendimit nr.prot.1-148 datë 24.5.2022 u lejohet rimbursimi i pagesave në emër të tarifave të shkollimit për vitin akademik 2021/22 për kategorinë e studentëve si nën alinenë 4.4 të Vendimit me nr.prot.456, datë 14.3.2022, (Studentët e nivelit Master, një vit akademik pas përfundimit të semestrit të fundit të rregullt të studimeve).

 

Prandaj të gjithë ata studentë të cilët ofrojnë dëshmi sipas vendimit të lartcektur, dokumentet dorëzohen në arkivën e Fakultetit të Filologjisë, deri me datë 20.06.2022.

 

  • Kërkesën për rimbursim të pagesave.
  • Fletëpagesat origjinale të vitit akademik 2021/22.
  • Letërnjoftimin
  • Konfirmimin nga banka për llogarinë rrjedhëse aktive

 

Shënim: Llogaria rrjedhëse bankare duhet të jetë në emër të studentit i cili kërkon rimbursim.

 

ZYRA PËR FINANCA