Qendra e Gjuhëve

16 Janar 2024
SHARE

Qendra e Gjuhëve pranë Fakultetit të Filologjisë të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, në kuadër të projektit të përbashkët me IOM “Ndërtimi i lidhjeve sociale përmes avancimit dhe promovimit të mësimit të gjuhës në Universitetin e Prishtinës” “Building Social Connections through Advancement and Promotion of Language Learning at University of Pristina“, mbështetur nga Ambasada e Britanisë së Madhe në Prishtinë dhe Ambasada e Zvicrës në Kosovë i cili synon të ofrojë kurse të gjuhës shqipe, serbe dhe rome për të gjithë të interesuarit, shpall:

 

K O N K U R S

për plotësimin e vendeve të lira të punës

 

 

 1. Dy (2) mësimdhënës/e i/e gjuhës shqipe
 2. Dy (2) mësimdhënës/e i/e gjuhës serbe
 3. Një (1) mësimdhënës/e i/e gjuhës rome

 

 

 1. Dy (2) mësimdhënës/e të gjuhës shqipe

       Kohëzgjatja e angazhimit: Kohë të caktuar

 

       Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Planifikon programin për mësimdhënie me literaturë të zgjedhur në bashkëpunim me koordinatoren e QGJ-së;
 • Organizon dhe vlerëson nivelin e njohurive në bazë të rezultateve të testeve;
 • Mban korrespondencë dhe përgatit raporte në lidhje me mësimdhënien;
 • Bashkëpunon mirë me ekipin dhe Koordinatoren e Qendrës së Gjuhëve.
 • Kryen edhe detyra të tjera të cilat janë të nevojshme dhe të domosdoshme, si edhe ato të cilat i kërkohen nga Koordinatori i Qendrës së Gjuhëve;
 • Për punën e vetë i përgjigjet Koordinatorit të Qendrës së Gjuhëve.

 

       Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

 • Diplomë universitare në nivelin Bachelor -Fakulteti i Filologjisë, Programi i gjuhës shqipe ose diplomë e barasvlershme me këtë program (240ECTS), ose diplomë Master i Gjuhës shqipe, UP ose diplomë e barasvlefshme me të;
 • Njohja e shkëlqyeshme e gjuhës shqipe si dhe njohja e nivelit fillestar ose mesatar e gjuhës serbe dhe/ose boshnjake;
 • Përvojë të mëhershme në mësimdhënie të gjuhës shqipe;
 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi;
 • Gatishmëri për të punuar me orar fleksibil;

 

 

 1. Dy (2) mësimdhënës/e të gjuhës serbe

       Kohëzgjatja e angazhimit: Kohë të caktuar

 

       Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Planifikon programin për mësimdhënie me literaturë të zgjedhur në bashkëpunim me koordinatoren e QGJ-së;
 • Organizon dhe vlerëson nivelin e njohurive në bazë të rezultateve të testeve;
 • Mban korrespondencë dhe përgatit raporte në lidhje me mësimdhënien;
 • Bashkëpunon mirë me ekipin dhe Koordinatoren e Qendrës së Gjuhëve.
 • Kryen edhe detyra të tjera të cilat janë të nevojshme dhe të domosdoshme, si edhe ato të cilat i kërkohen nga Koordinatori i Qendrës së Gjuhëve;
 • Për punën e vetë i përgjigjet Koordinatorit të Qendrës së Gjuhëve

 

       Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

 • Diplomë universitare në nivelin Bachelor ose Master, Fakulteti i Filologjisë në fushë të studimit të gjuhëve ose të gjuhësisë në përgjithësi, ose diplomë e barasvlershme me programet e gjuhësisë BA dhe MA në Fakultetin e Filologjisë;
 • Njohja e shkëlqyeshme e gjuhës serbe si dhe njohja e nivelit mesatar e gjuhës shqipe;
 • Përvojë të mëhershme në mësimdhënie të gjuhës serbe;
 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi;
 • Gatishmëri për të punuar me orar fleksibil;

 

 1. Një (1) mësimdhënës/e të gjuhës rome

       Kohëzgjatja e angazhimit: Kohë të caktuar

 

       Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Planifikon programin për mësimdhënie me literaturë të zgjedhur në bashkëpunim me koordinatoren e QGJ-së;
 • Organizon dhe vlerëson nivelin e njohurive në bazë të rezultateve të testeve;
 • Mban korrespondencë dhe përgatit raporte në lidhje me mësimdhënien;
 • Bashkëpunon mirë me ekipin dhe Koordinatoren e Qendrës së Gjuhëve.
 • Kryen edhe detyra të tjera të cilat janë të nevojshme dhe të domosdoshme, si edhe ato të cilat i kërkohen nga Koordinatori i Qendrës së Gjuhëve;
 • Për punën e vetë i përgjigjet Koordinatorit të Qendrës së Gjuhëve

       Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

 • Diplomë universitare në nivelin Bachelor - Fakulteti i Filologjisë, programet e studimit të fushës së gjuhëve ose diplomë e barasvlershme me këto programe;
 • Njohja e shkëlqyeshme e gjuhës rome, si dhe e gjuhës shqipe;
 • Përvojë të mëhershme në mësimdhënie të gjuhës rome;
 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi;
 • Gatishmëri për të punuar me orar fleksibil;

 

 

       Dokumentacioni i aplikimit: Të interesuarit për aplikim, aplikacionet duhet t’i dërgojnë në adresën elektronike: [email protected], duke përshkruar           pozitën për të cilën aplikoni:

       Të interesuarit duhet të dorëzojnë këto dokumente:

 1. Biografinë (CV);
 2. Diplomën Universitare  përkatëse;
 3. Aplikuesit të cilët kanë mbaruar studimet jashtë vendit me rastin e aplikimit për anagazhim duhet të dorëzojnë vendimin për nostrifikim të diplomës përkatëse (bachelor, master, magjistraturë);
 4. Dëshmitë për përvojën e punës si mësimdhënës sipas pozitës në të cilën aplikon;
 5. Dëshmi të lëshuar nga Gjykata Themelore jo më të vjetër se 6 (gjashtë) muaj, përmes të cilës dëshmohet që aplikuesi nuk është i dënuar apo nën hetime;
 6. Dëshmi tjera relevante për pozitën në të cilën aplikoni.

 

       Aplikimi do të jetë i hapur nga data: 15.01.2024 deri më datën 24.01.2024.

 

 

                                            

Centar za jezike u okviru Filološkog fakulteta Univerziteta u Prištini „Hasan Priština“, u okviru zajedničkog projekta sa IOM „Izgradnja društvenih veza kroz unapređenje i promociju učenja jezika na Univerzitetu u Prištini“ (Building Social Connections through Advancement and Promotion of Language Learning at University of Pristina)  podržan od strane Britanske ambasade u Prištini i Švajcarske ambasade na Kosovu, koji ima za cilj da ponudi kurseve albanskog, srpskog i romskog jezika svim zainteresovanim stranama, raspisuje:

 

K O N K U R S

za popunjavanje slobodnih radnih mesta

 

 

 1. Dva (2) nastavnik/ca albanskog jezika
 2. Dva (2) nastavnik/ca srpskog jezika
 3. Jedan/na (1) nastavnik/ca romskog jezika

 

 1. Dva (2) nastavnika/ce albanskog jezika

       Izveštava: Koordinatora Centra za Jezike

       Trajanje angažovanja: Određeno vreme

 

       Glavne dužnosti i odgovornosti:

 • Planira nastavni program koristeći izabranu literaturu u saradnji sa koordinatorom CJ;
 • Organizuje i ocenjuje nivo stečenih znanja, na osnovu rezultata testiranja;
 • Vodi korespondenciju i priprema izveštaje u vezi sa nastavnim procesom;
 • Ostvaruje dobru saradnju sa timom i Koordinatorom Centra za Jezike.
 • Obavlja i druge poslove koji su neophodni i potrebni, kao i one koje zahteva Koordinator Centra za Jezike;
 • Za svoj rad odgovara Koordinatoru Centra za Jezike.

 

        Potrebni uslovi i kvalifikacije:

 • Završene osnovne studije - Filološki fakultet, Program na albanskom jeziku ili diploma ekvivalentna ovom programu (240 ECTS), ili diploma Master albanskog jezika, UP ili ekvivalentna diploma sa ovim programom;
 • Odlično poznavanje albanskog jezika kao i srednji nivo poznavanja srpskog i/ili bosanskog jezika;
 • Prethodno iskustvo u držanju časova albanskog jezika;
 • Odlične veštine komunikacije;
 • Spremnost za rad na fleksibilno radno vreme;

 

 

 1. Dva (2) nastavnika/ce srpskog jezika

       Trajanje angažovanja: Određeno vreme

 

        Glavne dužnosti i odgovornosti:

 • Planira nastavni program koristeći izabranu literaturu u saradnji sa koordinatorom CJ;
 • Organizuje i ocenjuje nivo stečenih znanja, na osnovu rezultata testiranja;
 • Vodi korespondenciju i priprema izveštaje u vezi sa nastavnim procesom;
 • Ostvaruje dobru saradnju sa timom i Koordinatorom Centra za Jezike.
 • Obavlja i druge poslove koji su neophodni i potrebni, kao i one koje zahteva Koordinator Centra za Jezike;
 • Za svoj rad odgovara Koordinatoru Centra za Jezike.

 

       Potrebni uslovi i kvalifikacije:

 • Univerzitetska diploma na nivou Bachelor ili Master - Filološki fakultet u oblasti studija jezika ili lingvistike uopšte, ili ekvivalentna diploma sa BA i MA programima lingvistike na Filološkom fakultetu;
 • Odlično poznavanje srpskog jezika i srednji nivo poznavanja albanskog jezika;
 • Prethodno iskustvo u držanju časova srpskog jezika;
 • Odlične veštine komunikacije;
 • Spremnost za rad na fleksibilno radno vreme;

 

 

 1. Jedan/na (1) nastavnik/ca romskog jezika

       Trajanje angažovanja: Određeno vreme

 

       Glavne dužnosti i odgovornosti:

 • Planira nastavni program koristeći izabranu literaturu u saradnji sa koordinatorom CJ;
 • Organizuje i ocenjuje nivo stečenih znanja, na osnovu rezultata testiranja;
 • Vodi korespondenciju i priprema izveštaje u vezi sa nastavnim procesom;
 • Ostvaruje dobru saradnju sa timom i Koordinatorom Centra za Jezike.
 • Obavlja i druge poslove koji su neophodni i potrebni, kao i one koje zahteva Koordinator Centra za Jezike;
 • Odgovara Koordinatoru Centra za Jezike.

 

        Potrebni uslovi i kvalifikacije:

 • Univerzitetska diploma na nivou Bachelor - Filološki fakultet, studijski programi iz oblasti jezika ili ekvivalentna diploma sa ovim programima;
 • Odlično poznavanje romskog jezika kao i albanskog jezika;
 • Prethodno iskustvo u držanju časova romskog jezika;
 • Odlične veštine komunikacije;
 • Spremnost za rad na fleksibilno radno vreme;

 

 

       Dokumentacija za prijavu: Zainteresovani za prijavu treba da pošalju prijavu na elektronsku adresu: [email protected], sa opisom pozicije za koju               konkurišete:

       Zainteresovani treba da dostave sledeća dokumenta:

 1. Biografija (CV);
 2. Odgovarajuća univerzitetska diploma;
 3. Kandidati koji su završili studije u inostranstvu prilikom konkurisanja za zapošljavanje moraju dostaviti rešenje za overu odgovarajućeg stepena (osnovne studije, master, magistratura);
 4. Dokaz o radnom iskustvu kao nastavnik prema radnom mestu za koju se prijavljujete;
 5. Potvrda Osnovnog suda ne stariji od 6 (šest) meseci, kojim se dokazuje da podnosilac nije osuđivan ili pod istragom;
 6. Drugi dokazi relevantni za radno mesto za koju se prijavljujete.

 

       Prijava će biti otvorena od 15.01.2024 do 24.01.2024. god.

 

 

 The Language Center within the Faculty of Philology of the University of Pristina “Hasan Prishtina” within the joint project with IOM “Building Social Connections through Advancement and Promotion of Language Learning at University of Pristina” aiming to offer Albanian, Serbian and Roma language courses to all interested parties, advertises a:

 

 

C A L L

for filling vacant positions

 

 

 1. Two (2) Albanian language teacher
 2. Two (2) Serbian language teacher
 3. One (1) Roma language teacher

 

 

 1. Two (2) Albanian language teachers

       Duration: Fixed-term.

 

       Main Duties and Responsibilities:

 • To plan the teaching program and relevant literature in collaboration with the Language Center Coordinator;
 • To organize and evaluate the level of knowledge based on test results;
 • To maintain correspondence and draft reports related to teaching;
 • To cooperate well with the team and the Language Center Coordinator.
 • To perform other tasks that are essential and necessary, as well as those requested by the Language Center Coordinator;
 • To report to the Language Center Coordinator.

 

        Requirements and qualifications required:

 • University degree at the Bachelor's level - Faculty of Philology, Albanian language program or diploma equivalent to this program (240ECTS), or Master's degree in Albanian language, UP or diploma equivalent to it;
 • Excellent knowledge of the Albanian language as well as intermediate level of the Serbian and/or Bosnian language;
 • Previous experience in teaching the Albanian language;
 • Excellent communication skills;
 • Willingness to work flexible hours.

 

 

 1. Two (2) Serbian language teachers

        Duration: Fixed-term.

 

       Main Duties and Responsibilities:

 • To plan the teaching program and relevant literature in collaboration with the Language Center Coordinator;
 • To organize and evaluate the level of knowledge based on test results;
 • To maintain correspondence and draft reports related to teaching;
 • To cooperate well with the team and the Language Center Coordinator.
 • To perform other tasks that are essential and necessary, as well as those requested by the Language Center Coordinator;
 • To report to the Language Center Coordinator.

 

       Requirements and qualifications required:

 • University degree at the Bachelor or Master level, Faculty of Philology in the field of language studies or linguistics in general, or equivalent degree with BA and MA linguistics programs in the Faculty of Philology;
 • Excellent knowledge of Serbian and intermediate level of Albanian language;
 • Previous experience in teaching the Serbian language;
 • Excellent communication skills;
 • Willingness to work flexible hours.

 

 

 1. One (1) Roma language teacher

       Duration: Fixed-term.

 

       Main Duties and Responsibilities:

 • To plan the teaching program and relevant literature in collaboration with the Language Center Coordinator;
 • To organize and evaluate the level of knowledge based on test results;
 • To maintain correspondence and draft reports related to teaching;
 • To cooperate well with the team and the Language Center Coordinator.
 • To perform other tasks that are essential and necessary, as well as those requested by the Language Center Coordinator;
 • To report to the Language Center Coordinator.

 

Requirements and qualifications:

 • University degree at Bachelor's level - Faculty of Philology, study programs in the field of languages or an equivalent degree with these programs;
 • Excellent knowledge of Roma and Albanian languages;
 • Previous experience in teaching the Roma language;
 • Excellent communication skills;
 • Willingness to work flexible hours.

 

       Application documents: Those interested in applying should send their applications to the email address: [email protected], describing the position for         which you are applying:

      Those interested must submit the following documents:

 1. Curriculum Vitae (CV);
 2. The relevant University Diploma;
 3. Applicants who have completed their studies abroad, when applying must submit the decision for nostrification of the relevant degree (bachelor, master, magistrate);
 4. Work experience attestation as a teacher according to the position to which you apply;
 5. Certificate issued by the Basic Court not older than 6 (six) months, which proves that the applicant is not convicted or under investigation;
 6. Other evidence relevant to the position you are applying for.

 

        The application shall be open from 15.01.2024 to 24.01.2024