Qendra e Gjuhëve

21 Shkurt 2022
SHARE

February 21, International Mother language Day

On the International Mother Language Day, which is celebrated for the promotion of multilingualism and linguistic and cultural diversity, the Language Centre at the Faculty of Philology, the University of Pristina “Hasan Pristina” will start offering beginners’ courses for Italian, Croatian, Albanian, Serbian, English, French, and other languages taught at the Faculty of Philology, based on the interest of the candidates. Let us foster together tolerance and respect for each other through languages.

For more information, contact us via the official email: [email protected]
__________________________________________________

21 shkurti, Dita Ndërkombëtare e Gjuhës Amtare

Në Ditën Ndërkombëtare të Gjuhës Amtare, e cila shënohet për t’i promovuar shumëgjuhësinë dhe diversitetin linguistik e kulturor, kemi kënaqësinë të ju njoftojmë se Qendra e Gjuhëve e Fakultetit të Filologjisë të UP-së "Hasan Prishtina" do të fillojë së shpejti me kurse fillestare për gjuhët italiane, kroate, serbe, angleze, frënge, shqipe për të huajt, e gjuhë të tjera që mësohen në Fakultetin e Filologjisë, varësisht nga kërkesat e kandidatëve. Ta kultivojmë së bashku tolerancën dhe respektin për njëri-tjetrin përmes gjuhëve.

Për më shumë informata, kontaktoni nëpërmjet emailit zyrtar [email protected]