Bursa për 5 studentë që regjistrohen në programin e Ballkanistikës

25 Gusht 2022
SHARE

Zyra për Çështje të Komuniteteve pranë Zyrës së Kryeministrit ofron 5 bursa për pjesëtarë nga radhët e komuniteteve joshumicë për studime në Programin e Ballkanistikës në Fakultetin e Filologjisë këtë vit akademik. Do të mbështeten 5 kandidatët më së miri të ranguar nga radhët e komunitetit joshumicë nga rangimi i përgjithshëm në rezultatet e shpallura të provimit pranues në afatin e dytë plotësues të shtatorit 2022. Në rastet kur dy kandidatë janë me pikë të njëjta, do t’u jepet përparësi kandidateve të gjinisë femërore.

Lartësia e bursës do të jetë 1300 Euro në vit. Bursa paguhet në dy këste, njëri këst në fillim të vitit akademik (me dëshmi të regjistrimit) dhe tjetri këst në fund të semestrit të parë (në dhjetor me dëshmi për pjesëmarrje të rregullt në ligjerata).

----------------

Stipendija za 5 studenata za studije na programu Balkanistike

Kancelarija za Pitanja Zajednica u okviru Kabineta premijera ove akademske godine nudi 5 stipendija za pripadnike nevećinskih zajednica za studije na programu Balkanistike u Filološkom fakultetu. Podržaće se 5 najbolje rangiranih kandidata, iz reda nevećinske zajednice, iz opšteg ranga na objavljenim rezultatima prijemnog ispita u drugom dopunskom roku septembra 2022. U slučajevima kada dva kandidata imaju isti rezultat, prednost će imati kandidatkinje.

Suma stipendije biće 1300 evra godišnje. Stipendija se isplaćuje u dve rate, jedna rata na početku školske godine (uz dokaz o upisu) i druga rata na kraju prvog semestra (u decembru uz dokaz o redovnom učešću na predavanjima).

-----------------

Scholarship for 5 students who enroll in the study program Balkanistics

This academic year, the Office of Community Affairs within the Prime Minister’s Office offers 5 scholarships for members of non-majority communities for studies in the Balkanistic Program at the Faculty of Philology. This scholarship will support the 5 best-ranked candidates of the non-majority community from the general ranking in the announced results of the entrance exam in the second supplementary term of September 2022. In cases where two candidates have the same score, priority will be given to female candidates.

The amount of the scholarship will be 1300 Euros per year. The scholarship will be paid in two installments, the first installment at the beginning of the academic year (with proof of registration) and the remaining installment at the end of the first semester (in December with proof of regular participation in lectures).