Njoftim për shqyrtimin e ankesave për afatin plotësues MA

31 Tetor 2022
SHARE

Komisioni për shqyrtimin e ankesave, në mbledhjen e mbajtur me datë 31/10/2022, i shqyrtoi të gjitha ankesat e parashtruara nga kandidatët e papranuar në vitin e parë të studimeve master për vitin akademik 2022/23, raportet e komisioneve në nivel departamentesh lidhur me rrjedhën konsultimeve me kandidatë dhe shkresat tjera rreth rregullsisë së zbatimit të konkursit.

Komisioni për shqyrtim të ankesave, ka shqyrtuar dhe i ka refuzuar si të pabazuara të gjitha ankesat e kandidatëve të papranuar dhe si rrjedhojë ka vërtetuar rregullsinë dhe përputhjen me dispozitat e konkursit të rezultati preliminar të provimit pranues të publikuar me datë 26/10/2022.

Vendimi për shqyrtim te ankesave afati plotesues MA