SEMINARI NDËRKOMBËTAR PËR GJUHËN, LETËRSINË DHE KULTURËN SHQIPTARE

SEMINARI NDËRKOMBËTAR PËR GJUHËN, LETËRSINË DHE KULTURËN SHQIPTARE
FAKULTETI I FILOLOGJISË I UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS
Prishtinë, Rruga Nënë Tereza, pn.KOSOVË Tel. +38138 222 970
E-mail: [email protected][email protected]

Drejtor:                           Prof. asoc. dr. Rrahman Paçarizi
Bashkëdrejtore:              Prof. dr. Dhurata Shehri
Sekretare:                       Prof. asoc. dr. Qibrije Demiri - Frangu
Bashkësekretare:            Prof. asoc. dr. Viola Isufaj   
Sekretare profesionale:   Ma. Kadire Binaj

Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare është themeluar në vitin 1974 pranë Fakultetit të Filologjisë (atëherë: Fakulteti Filozofik) të Universitetit të Prishtinës. Ky Seminar organizohet për studentë e studiues që merren me probleme të gjuhës, të letërsisë e të kulturës shqiptare, po edhe me albanologjinë përgjithësisht.

Seminari ka zhvilluar gjithsej tridhjetë e gjashtë sesione. Në vitin 1991 është ndërprerë veprimtaria e tij nga organet e dhunshme serbe. Në vitet 1995 e 1996 sesionet e këtij Seminari u mbajtën në Tiranë në bashkëpunim me Institutin e Gjuhësisë e të Letërsisë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Nga viti 2000 Seminari zhvillohet sërish në Prishtinë. Sesionet 19 dhe 20 (2000-2001) janë organizuar në bashkëpunim me Institutin e Gjuhësisë dhe të Letërsisë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

SEMINARI XXXVII DO T’I ZHVILLOJË PUNIMET NË PRISHTINË NGA 20 – 31 gusht 2018

Arritja e seminaristëve në Kosovë, më 19 gusht 2018 (e diel). Hapja solemne e Seminarit XXXVII, më 20 gusht 2018, në orën 11:00.

Programi bazë i Seminarit XXXVII:
1.    Kurse intensive të mësimit të shqipes (tri nivele);
2.    Ligjërata të veçanta të gjuhësisë;
3.    Ligjërata për letërsinë shqiptare;
4.    Ligjërata për kulturën shqiptare;
5.    Referime shkencore;
6.    Ligjërata të përgjithshme;
7.    Tryeza të rrumbullakëta;
8.    Tryeza e doktorantëve:
8.    Program kulturor plotësues për t’i njohur seminaristët me bukuritë natyrore, me veprimtaritë kulturore e të mira të tjera në qendra të Kosovës;


SESIONET SHKENCORE (30– 31 gusht 2018)

Temat bosht  të Seminarit për sesionet shkencore (30 - 31 gusht 2018) janë:
1.    Gjuhësi: Shqipja në diasporë - diasporat e shqipes
Përshkrimi gjuhësor i të folmeve të kolonive shqiptare; Rreziku i zhdukjes së të folmeve të shqipes; Kontekstet gjuhësore të të folmeve të kolonive; Shqipja në mërgatën e re; Bilinguizmi në të folmet e kolonive dhe mërgatës së re shqiptare; Vdekja e gjuhëve; Ndryshimi i statusit të gjuhës shqipe i kushtëzuar nga faktorë politike; Integrimet evropiane - sfidat dhe mundësitë e shqipes
2.    Letërsi: Topika e letërsisë shqipe
Topika mitike në letërsinë shqipe; Topika e trashëgimisë retorike në letërsinë shqipe; Topika e heronjve arketiporë në letërsinë shqipe; Topika e rashëgimisë folkloristike; Topika e simbolizmit religjioz në letërsinë shqipe; Topika e vendeve dhe e hapësirave në letërsinë shqipe; Topika etnike e historike në letërsinë shqipe; Topika klasik, moderne e postmoderne në letërsin shqipe.
3.    Kulturologji: Kultura në epokën digjitale
Kultura e digjitalizuar; Ndikimi i internetit në "kulturimin" dhe akulturimin; Sfera publike në epokën digjitale; Shpërndarja e informatës dhe cilësia e saj përmes internetit; Kultura në rrjetet sociale dhe në medien online; Media në epokën e internetit - gjendja dhe sfidat; Ristrukturimi i medies dhe i skenës mediale.

Abstraktet (deri në 300 fjalë) në shqip dhe në anglisht dorëzohen deri më 20 maj 2018. Vlerësimi dhe përzgjedhja e punimeve bëhet deri më 25 maj 2018.
Adresa e e-mailit: [email protected]
Aplikuesit nga Shqipëria duhet të aplikojnë në bashkëdrejtorinë e Seminarit në Tiranë. ([email protected])


Këshilli Drejtues
 


THE INTERNATIONAL SEMINAR ON ALBANIAN LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE

FACULTY OF PHILOLOGY OF THE UNIVERSITY OF PRISHTINA
Mother Theresa, st, nn., Prishtina, KOSOVA Tel. +38138 222 970
E-mail: [email protected];   [email protected]

Director:    Prof. asoc. dr. Rrahman Paçarizi
Codirector:    Prof. dr. Dhurata Shehri
Secretary:    Prof. asoc. dr. Qibrije Demiri - Frangu.
Cosecretary:    Prof. asoc. dr. Viola Isufaj
Assistant Secretary:  Ma. Kadire Binaj

The International Seminar on Albanian Language, Literature and Culture was founded in 1974 at the Faculty of Philology (Faculty of Philosophy at that time) of the University of Prishtina. This seminar is organized for the students, professors and researchers outside Kosova and Albania engaged in the Albanian sciences and in albanology in general.
The Seminar has so far organized 36 Sessions. In 1991 the imposed Serbian rule discontinued the activities of the Seminar. In 1995 and 1996, in co-operation with the Institute of Linguistics and Literature of the Academy of Sciences and Arts of Albania, the Seminar was forced to develop its activities in Tirana. Since the year 2000 the Seminar performs its activities in Prishtina. The 19th and the 20th sessions were organized in cooperation with the Institute of Linguistics and Literature of the Academy of
Sciences of Albania.

THE 37th SEMINAR WILL DEVELOP THE ACTIVITIES IN PRISHTINA FROM 20 – 31 August 2018

The arrival of the participants in Kosova – 19  August 2018. The opening ceremony of the Seminar is on 20 August at 11:00 AM. The basic program of the 37th Seminar:
1.    Intensive courses of the Albanian language (three levels);
2.    Particular lectures in Albanian linguistics;
3.    Lectures in Albanian literature;
4.    Lectures in Albanian culture;
5.    Scientific references;
6.    General lectures;
7.    Round tables;
8.    The table of PhD candidates;
9.    Additional cultural program aiming to show the participants the natural beauties of Kosovo and the activities in other centers;

COLLOQUIUM (30 - 31 August 2018)
·    Linguistics: Albanian language in Diaspora- Diasporas of Albanian
·    Literature: The topic in Albanian Literature
·    Culture: The culture in the Digital Era

Abstract  of 300 words, in Albanian and English language,  including author’s name and affiliation, should be sent to [email protected] The deadline for submission is May 20, 2018.