SEMINARI NDËRKOMBËTAR PËR GJUHËN, LETËRSINË DHE KULTURËN SHQIPTARE

SEMINARI NDËRKOMBËTAR PËR GJUHËN, LETËRSINË DHE KULTURËN SHQIPTARE

 

FAKULTETI I FILOLOGJISË I UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS

Prishtinë, RrugaNënëTereza, pn. KOSOVË Tel. +38138 222 970

E-mail: [email protected] , [email protected]

 

Drejtor: Prof. asoc. dr. Shkumbin Munishi

Bashkëdrejtore: Prof. dr. Dhurata Shehri

Sekretar: Prof. Dr. Osman Gashi

Bashkësekretare: Prof. asoc. dr. Linda Mëniku

Sekretare profesionale: MA. Herolinda Bylykbashi dhe MA. Arta Hallaçi

 

Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare është themeluar në vitin 1974 pranë Fakultetit të Filologjisë (atëherë: FakultetiFilozofik) të Universitetit të Prishtinës. Ky Seminar organizohet për studiues e studentë që merren me probleme të gjuhës, të letërsisë e të kulturës shqiptare, po edhe me albanologjinë përgjithësisht.

Seminari ka zhvilluar gjithsej tridhjetë e shtatë sesione. Në vitet 1995 e 1996 sesionet e këtij Seminari u mbajtën në Tiranë në bashkëpunim me Institutin e Gjuhësisë e të Letërsisë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Sesionet 19 dhe 20 (2000-2001) janë organizuar në bashkëpunim me Institutin e Gjuhësisë dhe të Letërsisë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

 

SEMINARI XXXVIII DO T’I ZHVILLOJË PUNIMET NË PRISHTINË NGA 19 – 30 gusht 2019.

Arritja e seminaristëve në Kosovë, më 18 gusht 2019 (e diel). Hapja solemne e Seminarit XXXVIII, më 19 gusht 2019, në orën 11:00.

 

Programi bazë i Seminarit XXXVIII:

1. Kurse intensive të mësimit të shqipes (tri nivele);

2. Ligjërata të gjuhësisë shqipe;

3. Ligjërata për letërsinë shqiptare;

4. Ligjërata për kulturën shqiptare;

5. Referime shkencore;

6. Ligjërata të përgjithshme;

7. Tryeza të rrumbullakëta;

8. Tryeza e doktorantëve:

8. Program kulturor plotësues për t’I njohur seminaristët me bukuritë natyrore, me veprimtari të kulturore e të mira të tjera në qendra të Kosovës;

 

SESIONET SHKENCORE (29– 30 gusht 2019)

Temat bosht të Seminarit për sesionet shkencore (29 - 30 gusht 2019) janë:

1. Gjuhësi: Struktura e shqipes aktuale

Gjendja dhe përshkrimi i sistemit fonologjik dhe fonetik të shqipes aktuale; Gjendja dhe përshkrimi I sistemit morfo-sintaksor të shqipes; Gjendja dhe përshkrimi i sistemit leksiko-semantik dhe stilistikor të shqipes; Gjendja dhe përshkrimi I varieteteve aktuale të shqipes.

 

2. Letërsi: Si ëndërrohet në letërsinë shqipe

Ëndrra romantike: individi dhe shoqëria në letërsinë shqipe; Alegoritë moderne të ëndrrës; Imagjinari modern në letërsinë shqipe mes ëndrrës dhe rêverie; Ligjërimi onirik si paradigm stilistike; Ëndrra dhe letërsia fantastike; Ëndrra si “realitet” tjetër.

 

3. Kulturologji: Rrjetet sociale, politika dhe etika

Llojet e rrjeteve sociale; Kultura në rrjetet sociale; Mediat në rrjetet sociale; Politika në rrjetet sociale; Etika në rrjetet sociale; Drejtimet e zhvillimit të rrjeteve sociale.

 

Abstraktet deri në 300 fjalë në shqip dhe në anglisht dorëzohen deri më 1 qershor 2019 në e-mail adresën [email protected]. Abstraktet duhet të përmbajnë temën dhe qëllimin e hulumtimit, sfondin kërkimor dhe metodologjinë si dhe rezultatet e pritura. Po ashtu, luteni të shkruani një biografi të shkurtër dhe të specifikoni se a aplikoni për ligjëratë, referim shkencore, kumtesë apo tryezë. Vlerësimi dhe përzgjedhja e punimeve bëhet deri më 25 qershor 2019. Aplikuesit nga Shqipëria duhet të aplikojnë në bashkëdrejtorinë e Seminarit në Tiranë (e-mail adresa: [email protected]).

 

Këshilli Drejtues

THE INTERNATIONAL SEMINAR ON ALBANIAN LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE

 

FACULTY OF PHILOLOGY OF THE UNIVERSITY OF PRISHTINA

Mother Theresa, st, nn., Prishtina, KOSOVA Tel. +38138 222 970

E-mail: [email protected] ; [email protected]

 

Director: Prof. asoc. dr. ShkumbinMunishi

Co-director: Prof. dr. Dhurata Shehri

Secretary: Prof. Dr. Osman Gashi

Co-secretary: Prof. asoc. dr. Linda Mëniku

Professional Secretaries: MA. Herolinda Bylykbashi and MA. Arta Hallaçi

 

The International Seminar on Albanian Language, Literature and Culture was founded in 1974 at the Faculty of Philology (Faculty of Philosophy at the time) of the University of Prishtina. This seminar is organized for researchers and students engaged in the Albanian sciences and in Albanology in general.

The Seminar has so far organized 37 Sessions. In 1995 and 1996, in co-operation with the Institute of Linguistics and Literature of the Academy of Sciences and Arts of Albania, the Seminar was carried out its activities in Tirana. The 19th and the 20th sessions were organized in cooperation with the Institute of Linguistics and Literature of the Academy of Sciences of Albania.

 

THE 38th SEMINAR WILL TAKE PLACE IN PRISHTINA FROM 19 – 30 August 2019.

The arrival of the participants in Kosova – 18 August, 2019. The opening ceremony of the Seminar is on 19th of August, at 11:00 am.

The basic program of the 38th Seminar:

1. Intensive courses on Albanian language (three levels);

2. Lectures in Albanian linguistics;

3. Lectures in Albanian literature;

4. Lectures in Albanian culture;

5. Scientific references;

6. General lectures;

7. Round tables;

8. The table of PhD candidates;

9. Additional cultural program aiming to show the participants the natural beauties of Kosovo and the activities in other centers;

 

COLLOQUIUM (29 - 30 August 2019)

The main topics for the Seminar’s Colloquium (29 – 30 August, 2019) are:

1. Linguistics: The Structure of Current Albanian

The current state and description of the phonetic and phonological state of contemporary Albanian; The current state and description of the morpho-syntactic system of Albanian; The current state and description of the lexical-semantic system as well as stylistic system of Albanian; The current state of actual variants of Albanian.

 

2. Literature: Dreaming in Albanian Literature

The romantic dream: the individual and society in Albanian Literature; Modern allegories of the dream; Modern imaginary between dream and reverie in Albanian literature; Oneiric discourse as stylistic paradigm; Dreams and fantastic literature; The dream as another ‘reality’.

 

3. Culture: Social networks, Politics and Ethics

Types of social network; Culture in social network; Media in social network; Politics in social network; ethics in social network; Branches of social network.

 

Abstracts of maximum 300 words in Albanian and English should be sent to the e-mail address: [email protected]. The deadline for submission is the 1st of June, 2019. The abstracts should include the research topic and aim of the study, materials and methodology as well as the expected outcomes. Please include the author’s affiliation and brief biography, and state whether you will be presenting a lecture, reference, or a scientific paper. Notification regarding abstract acceptance will be sent to the submitting author until June 25th 2019.Applicants from Albania should apply in the Co-Directory of the Seminar in Tirana (e-mail: [email protected]).

The Seminar Directory