Gjuhë dhe Letërsi Angleze-Silabuset

Advanced Course in English Linguistic Text Analysis
Anglishtja britanike dhe anglishtja amerikane English for Academic Purposes I and II
English Grammar I English Grammar II
English Language I English Language II
Fonetikë Fonologji
Fonologjia Suprasegmentale Gjuha dhe shoqeria
Gjuhësi e përgjithshme Gjuhësi kontrastive
Gramatikë transformacionale Introduction to Teaching and Learning
Korpus linguistika Kritka bashkekohore letrare
Linguistika per studimin e letersise Lexicology and Lexicography
Theories of Language Acquisition Metodikë e gjuhës angleze
Metodikë e mësimdhënies së gjuhës së huaj Metodologji e mësimdhënies me vrojtim
Anglo-Saxon Poetry and Prose Hight modernism:James and T.S.Eliot
Introduction to literary theory Literary theories
Romanticism Victorian Literature
Metodologji e mësimdhënies me mikromësimdhënie Morfologji
Non-literary translation Observation and microteaching
Poezi moderne angleze Pragmatikë
Professional Translation Practice in Public Institutions I & II Shekspiri
Proza moderne angleze Përkthim letrar
Probleme të veçanta në përvetësimin e gjuhës angleze (SPELA) Stilistika
Sintaksë I Sintaksë II
Teaching practicum I & II Teoritë e përkthimit
Testing and Assessment Gramatikë e tekstit në anglishtë
Translation Theory and Practice I Translation Theory and Practice II
Trendet moderne në mësimdhënie Variacionet dhe varietetet
The History of the Development of Standard English 2 Gjuhë gjermane I
Gjuhë gjermane II
Gjuhë e sotme shqipe 1 Gjuhë e sotme shqipe 2
 Computer assisted language learning (CALL) The Crime Novel
 Linguistic Profile of a Teacher  Modern Trends in Teaching