Dr. Linditë Rugova

Profesor i rregullt
Gjuhë dhe Letërsi Angleze
[email protected]
038 222 970

 Ligjeron  lëndët:
 
Morfologji I
Sintaksë e gj.angleze I
Gramatikë e tekstit
Pragmatikë
Morfologji II
Sintaksë e gjuhës angleze II
Gramatike transformacionale
        
Biografia