Dr. Suzana Canhasi

Profesor i rregullt
Gjuhë dhe Letërsi Turke
[email protected]
038222970
 
Ligjeron  lëndët:
 
Histori dhe gjeografi e gjuhës turke I
Metodat e mësimit te gjuhës dhe letërsisë turke
Hyrje në gjuhësi
Metodat e përgjithshme të mësimdhënies
Morfo-fonetika e turqishtes ballkanike
Sociolinguistikë
Metodat e hulumtimit shkencor
Histori dhe gjeografi e gjuhës turke  II
Gjuhësi e përgjithshme
Hyrje në mësimdhënie
Gjuhësi ballkanike
Zhvillimi historikë i turkologjisë

Biografia