Dr. Shkumbin Munishi

Profesor i rregullt
Gjuhës Shqipe
[email protected]
038222970

Ligjeron në lëndët:


Gjuhësi e përgjithshme I
Histori e standardizimit të shqipes
Didaktikë e shqipes si gjuhë e dytë
Semiotikë
Metodologji e punimit shkencor
Metodologji e punimit shkencor
Leksikologji e shqipes me semantikë
Kontaktet e shqipes
Stilistikë
Sociolinguistikë
Autor I zgjedhur
Didaktike e perkthimit

Biografia