Dr. Rrahman Paçarizi

Profesor i asocuar
Gjuhë shqipe, Gazetari
[email protected]
038222970

Ligjeron lëndët

Morfologji - sistemi emëror i shqipes
Morfologji - sistemi foljor i shqipes
Psikolinguistikë
Studime albanistike
Gjuhësi krahasimtare-historike
Psikolinguistikë (Prodhimi dhe të kuptuarit e gjuhës)
Morfologji e gjuhës shqipe
Gjuhësi e përgjithshme II (sistemet gramatikore)
Fjaleformim
Sistemet mediale
Intervista dhe talk show
Radiogazetari

Biografia