Dr. Shkumbin Munishi

Profesor i asocuar
Gjuhës Shqipe
[email protected]
038222970

Ligjeron në lëndët:


Gjuhësi e përgjithshme I
Histori e standardizimit të shqipes
Stilistikë
Leksikologji e shqipes me semantikë
Gjuhësi areale dhe kontakte te gjuhëve
Kontaktet e shqipes
Sociolinguistikë
Sociolinguistikë
Didaktikë e shqipes si gjuhë e dytë
Semiotikë
Didaktikë e gramatikës
Metodologji e punimit shkencor
Autor I zgjedhur


Biografia