Dr. Shkumbin Munishi

Profesor i asocuar
Gjuhës Shqipe
[email protected]
038222970

Ligjeron në lëndët:


Sociologji e gjuhës shqipe me histori të standarizimit
Shqipja letrare e shekujve 19 - 20
Stilistikë
Perkthim nga B ne A
Perkthim nga B ne A dhe A ne B
Metodologji e punimit shkencor
Teori përkthimi
Kontaktet e gjuhëve
Semiotikë
Metodologji e punimit shkencor
Autor i zgjedhur


Biografia