Dr. Bekim Bejta

Profesor i asocuar
Gjuhë dhe Letërsi Angleze
[email protected]
038 222 970
 Ligjeron  lëndët:
 
 • Fonetike  e gjuhes angleze
 • Mësimdhënia dhe mësimnxënia 
 • Metodologji e mësimit të shkathtësive gjuhësore
 • Implementimi i planit dhe programit  mesimor
 • Metodologji e mësimdhënies (me vrojtim)
 • Fonetikë me fonologji
 • Hyrje në leksikologji
 • Fonologji e gjuhes angleze
 • Mësimdhënia dhe mosha e nxënësve
 • Raportet njërëzore në klasë
 •  Metodologji e mësimdhënies  (Leksiku e  gramatika)
 • Testimi dhe vlerësimi 
 • Metodologji e mësim II. (me mikromësimdhënies)
       
 
Biografia