Dr. Lendita Kryeziu

Lektore
Departamenti i Gjuhë dhe Letërsi Angleze
[email protected]
038222970
Morfologji  I
Morfologji  II
Idiomatikë e anglishtes
Leksikologji 
Gramatike e gjuhës angleze I
Gramatike e gjuhës angleze II