Dr. Lendita Gjikolli

Profesor asistent
Departamenti i Gjuhë dhe Letërsi Frenge
[email protected]
038222970
Gjuhë frënge I
Didaktikë e shqiptimit
Metodat bashkekohore ne FGJH
Metodikë e gjuhes frenge
Gjuhë frënge III
Glotodidaktikë
Gjuhë frënge II
Metodike me praktike shkollore
Didaktike e leksikut
Gjuhë frënge IV
Didaktike e gramatikes
Psikolonguistike dhe metodike e mesimit të gjuhës frënge