Dr. Bade Bajrami

Profesor i asocuar
Gjuhës dhe Letërsis Frënge
[email protected]
038 222 970
 Ligjeron  lëndët:
 
 
 • Gjuhë frënge II
 •  Morfosintaksë 
 • Sintaksë
 • Frëngjishte praktike V
 • Frëngjishte praktike VI
 • Leksikologji
 • Elemente të përkthimit shqip- frëngjisht
 • Semantikë
 • Gramatikë e tekstit
 • SHGSH
 • Sociolinguistikë
 • Frazeologji krahasuese
 • Gramatikë kontrastive
       
Biografia