Dr. Nerimane Kamberi

Prof.asistent
Gjuhë Frenge
[email protected]
038222970
Ligjeron lëndët

Gjuhë Frënge I
Frëngjishte praktike III
Qytetërim frëng
Frëngjishte praktike IV
Autorë të zgjedhur II
Letërsi frankofone
Kritikë letrare frënge
Përkthim letrar
Komunikim ndërkulturor
Analizë e diskursit
KFKSH


Biografia