Dr. Milote Sadiku

Prof. asistent
Gjuhë gjermane
[email protected]
038222970
Ligjeron lëndët

Gjuhe gjermane III
Leximi dhe kuptimi I teksteve
Teoritë moderne te pjesëve të ligjëratës
Gjuhe gjermane IV
Leksikologji dhe fjalëformim


Biografia