Dr. Shpëtim Elezi

Asistent
Gjuhë shqipe
[email protected]
038222970
- Asistent i lëndëve:
Norma e shqipes së shkruar
Norma e shqipes së folur
Leksikologji e shqipes me semantikë
Fonetikë historike e shqipes
Metodologji e punimit shkencor

- Ligjërues i lëndëve
Shqipja letrare e shekujve XVI – XVIII
Gramatikë historike e gjuhës shqipe


Biografia