MA. Ardita Berisha

Asistente
Gjuhë shqipe
[email protected]
038222970

Morfologji - sistemi emëror i shqipes
Sociologji e gjuhës shqipe me histori standardizimi
Morfologji - sistemi foljor i shqipes
Shqipja letrare e shekujve 19 - 20
Redakturë gjuhësore
Stilistikë
Hyrje në histori të gjuhës me fonetikë historike
Analizë diskursi
Gramatikë historike e gjuhës shqipe
Hyrje në gramatikë të tekstit të gjuhës shqipe


Biografia