MA. Agnesa Hasimja

Asistente
Gjuhë shqipe
[email protected]
038222970

Morfologji - sistemi emëror i shqipes
Morfologji - sistemi foljor i shqipes
Dialektologji
Tekste të vjetra
Psikolinguistikë
Hyrje në në gramatikë teksti të gjuhës shqipe
Struktura e shqipes së sotme
Morfologji (letërsi)
Gjuhë shqipe I (Gj. angleze)
Gjuhë shqipe II (Gj. angleze)


Biografia