Dr. Teutë Blakqori

Asistente
Gjuhë dhe letërsi frenge
[email protected]
038222970
Gjuhë frënge 1
Gjuhë frënge 2
Fonetikë
Gjuhë frënge 3
Morfologji
Morfosintaksë
Sintaksë
Gjuhë frënge 4
Gjuhë frënge 5
Hyrje në përkthim
Leksikologji
Gjuhë frënge 6

 Biografia