Gjuhë dhe Letërsi Angleze

Bachelor

Planet e studimeve
Orari i ligjëratave
Silabusi


Master

Planet e studimeve-Gjuhësi
Planet e studimeve-Letërsi
Orari i ligjëratave
Silabusi