Gjuha Shqipe

Bachelor
Planet e studimeve
Orari i ligjëratave
Viti I
Semestri I
Norma e shqipes së shkruar
Gjuhë e huaj I
Histori e letërsisë shqipe I (Letërsi e vjetër dhe romantizëm)
Teori e letërsisë
Fonetikë dhe fonologji e shqipes së sotme

Semestri II
Norma e shqipes së folur
Gjuhë e huaj II
Histori e letërsisë shqipe II (Letërsi moderne)
Gjuhë latine
Hyrje në studimet albanistike

Viti II
Semestri III
Morfologji I (Sistemi emëror i shqipes)
Histori e letërsisë shqipe III (Letërsi bashkëkohore shqipe)
Histori e standardizimit të shqipes
Didaktikë e drejtshkrimit
Histori e kulturës shqiptare
Shkrimi shqip me alfabet arab
Shkrim akademik

Semestri IV
 
Morfologji II (Sistemi foljor i shqipes)
Shqipja letrare e shek. 16 – 18
Leksikologji e shqipes me semantikë
Didaktikë e fonetikës
Letërsi popullore
Filozofi
Shkrim kreativ

Viti III

Semestri V
Sintaksë e shqipes I (Sintaksa e fjalisë)
Dialektologji
Gjuhësi e përgjithshme (Teoritë e komunikimit dhe sistemi i shenjave)
Semiotikë
Didaktikë e shqipes si gjuhë e dytë
Psikologji e përgjithshme
Teknologji e informacionit për nevoja të gjuhësisë

Semestri VI

Sintaksë e shqipes II (Sintaksë e periudhës)
Psikolinguistikë I (prodhimi dhe të kuptuarit e gjuhës)
Sociolinguistikë
Didaktikë e gramatikës
Kontaktet e shqipes
Psikologji e fëmijës
Stilistikë

Viti IV

Semestri VII
Hyrje në histori të gjuhës shqipe me fonetikë historike
Psikolinguistikë II(të nxënit e gjuhës)
Metodikë e gjuhës shqipe
Analizë diskursi
Didaktikë e letërsisë
Tekste arbëreshe dhe arvanitase
Gjuhë e gjallë ballkanike

Semestri VIII

Gramatikë historike e gjuhës shqipe
Hyrje në gramatikë teksti të gjuhës shqipe
Praktikë e mësimdhënies së gjuhës shqipe
Etnolinguistikë
Didaktikë e përkthimit
Punim diplome (1 orë konsultime me mentorin)

Master
Planet e studimeve
Orari i ligjëratave
Silabusi

Doktoraturë
Planet e studimeve
Silabusi