Dr. Hava Shala Qyqalla

hava.shala@uni-pr.edu
Profesor asistent
Gjuhës Shqipe, Letërsisë Shqipe.
038 222 970
 Ligjeron  lëndët:
 
  • Gramatikë historike e gjuhe shqipe
  • Histori e gjuhës
  • Shqipja e shkruar 
  • Teste të vjetra