Dr. Bardh Rugova

bardh.rugova@uni-pr.edu
Profesor i asocuar
Gjuha Shqipe, Letërsisë Shqipe, Gazetarisë.
038 222 970
 Ligjeron  lëndët:

  • Fonologji e gjuhës së sotme shqipe
  • Shkrim kreativ
  • Gjuhësi teksti
  • Struktura e shqipes së shkruar
  • Fonetikë
  • Hyrje në gramatikë të tekstit
  • Dizajn i audiencës 
  • Gazetari e shkruar 
        Biografia