Dr. Sahadete Limani-Beqa

Prof. asistent
Gazetari
[email protected]
038222970

Ligjeron lëndët

Bazat e komunikologjisë
Marrëdhëniet me publikun
Metoda kërkimi në shkencat sociale
Sistemet e komunikimit dhe ekonomia
Shkrim akademik
Metoda kërkimi 
Opinioni publik
Teoritë e komunikimit masiv
Etikë e gazetarisë dhe ligj


Biografia