Dr. Mehdi Halimi

Profesor asistent
Departamenti i Gjuhë dhe Letërsi Frënge
[email protected]
038222970
  Ligjeron lëndët:
 
 
  • Sintaksë
  • Morfosintaksë 
  • Frëngjishte praktike I
  • Frëngjishte praktike III
  • Frëngjishte praktike IV
  • Fonetikë 
  • Histori e gjuhës frënge

Biografia