Prodekane për shkencë

Prof. ass. dr. Albulena BLAKAJ-GASHI

Tel. +381 38 222 970
E-maili: albulena.blakaj@uni-pr.edu